สำนักราชบัณฑิตยสภา

«“√ “√√“™∫— ≥±‘µ¬ ∂“π The Journal of the Royal Institute of Thailand ªï ∑’Ë ÛÒ ©∫— ∫∑’Ë Û °√°Æ“§¡-°— 𬓬π ÚıÙ˘ ❖ Volume 31 Number 3 July-September 2006 Õ“‡»’ ¬√«“∑ ¡‡¥Á ®æ√–π“߇®â “ ‘ √‘ °‘ µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘ π’ π“∂ §ÿ ≥À≠‘ ß°ÿ ≈∑√— æ¬å ‡°…·¡à π°‘ ® ∫√√≥“∏‘ °“√·∂≈ß √“™ ¥ÿ ¥’ √“™°‘ ®æ‘ ‘ ∞≈È ”‡≈Õ§ÿ ≥ ‚™…‘ µ“ ¡≥’ „ ∑Ÿ ≈‡°≈â “œ ∂«“¬√“ß«— ≈§«“¡ ”‡√Á ® Ÿ ß ÿ ¥ ¥â “π°“√æ— ≤π“¡πÿ …¬å ·¥à æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «¿Ÿ ¡‘ æ≈Õ¥ÿ ≈¬‡¥™ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «∑√߇ªì π ®‘ µ«‘ ≠≠“≥¢Õß™“«‰∑¬ ‘ «≈’ »‘ √‘ ‰≈ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «¿Ÿ ¡‘ æ≈Õ¥ÿ ≈¬‡¥™ °— ∫§«“¡Õ¬Ÿà ¥’ ¡’ ÿ ¢„π — ß§¡‰∑¬ : ¡ÿ ¡¡Õß∑“ß ®‘ µ«‘ ∑¬“ — ߧ¡ πæ¡“» Õÿâ ßæ√– ∫∑∫√√≥“∏‘ °“√ §«“¡ ”‡√Á ®Õ¬à “߬—Ë ß¬◊ π º≈‘ π ¿Ÿà ®√Ÿ ≠ IN PRAISE OF HER MAJESTY THE QUEEN Khunying Kullasap Gesmankit EDITORûS NOTE ROYAL TRIBUTES The Most Benefical Royal Deeds Shosita Maneesai Presentation of the Inaugural çHuman Development Lifetime Achievement Awardé of the UNDP to H.M. King Bhumibol Adulyadej His Majesty the King, Soul of the Thai People Sivalee Sirilai H.M. King Bhumibol Adulyadej and the Social Welfare of Thai Society: A Social Psychological Perspective Nopamas Oungphra EDITORIALS Sustainable Success Palin Phoocharoon ˆÛ˜ ˆÛ¯ ˆÛ˘ ˆÙÙ ˆıÒ ˆıˆ ˆ˜Ò

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=