สำนักราชบัณฑิตยสภา

∑’Ë ª√÷ °…“ »“ µ√“®“√¬å ¥√.™—¬Õπ—πµå ¡ÿ∑«≥‘™ 𓬰√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å ¥√.ª°√≥å Õ¥ÿ≈æ—π∏ÿå Õÿ ªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π »“ µ√“®“√¬å ¥√.°“≠®π“ 𓧠°ÿ≈ Õÿ ªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π π“ß®‘πµπ“ æ—π∏ÿøí° ‡≈¢“∏‘°“√√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π 𓬻—°¥“ ‚¡°¢¡√√§°ÿ≈ Õߧ¡πµ√’ »“ µ√“®“√¬å πæ.‡°…¡ «—≤π™—¬ Õߧ¡πµ√’ ¥√. ∑’. ‰¡‡§‘≈ ‡¥°´‡µÕ√å √“™∫—≥±‘µ ( À√“™Õ“≥“®—°√) »“ µ√“®“√¬å ¥√. πæ. ¡™—¬ ∫«√°‘µµ‘ √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å ¥√.‡æÁ≠»√’ ¥ÿä° √“™∫—≥±‘µ ∫√√≥“∏‘ °“√ »“ µ√“®“√¬å πæ.π‘æπ∏å æ«ß«√‘π∑√å √“™∫—≥±‘µ ºŸâ ™à «¬∫√√≥“∏‘ °“√ »“ µ√“®“√¬å»—°¥“ »‘√‘æ—π∏ÿå √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å ÿ¡π Õ¡√«‘«—≤πå √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å»√’ ÿ√“ߧå æŸ≈∑√—æ¬å √“™∫—≥±‘µ »“ µ√“®“√¬å ¥√.∑»æ√ «ß»å√—µπå √“™∫—≥±‘µ ∫√√≥“∏‘ °“√ ”π— ° »“ µ√“®“√¬å ¥√.¡ß§≈ ‡¥™π§√‘π∑√å √“™∫—≥±‘µ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.«√«ÿ≤‘ À‘√—≠√—°…å ¿“§’ ¡“™‘° √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.®‘πµπ“ ¥”√ߧå‡≈‘» ¿“§’ ¡“™‘° §≥–∫√√≥“∏‘ °“√ ”π— ° √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.∑‘»π“ ·¢¡¡≥’ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ‘«≈’ »‘√‘‰≈ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.¿—∑√æ√ ‘√‘°“≠®π ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.º≈‘π ¿Ÿà®√Ÿ≠ ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß ¥√.ª∞¡“¿√≥å ∫ÿ…ª∏”√ß ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß √Õß»“ µ√“®“√¬å πæ.°ƒ…≥å ®“Ø“¡√– ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å πæ. ÿ√æ≈ Õ‘ √‰°√»’≈ ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√. ¡™“µ‘ ‚ ¿≥√≥ƒ∑∏‘Ï ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å »“ µ√“®“√¬å ¥√.‡ªïò¬¡»—°¥‘Ï ‡¡π–‡»«µ ”π—°«‘∑¬“»“ µ√å §ÿ≥À≠‘ß°ÿ≈∑√—æ¬å ‡°…·¡àπ°‘® ”π—°»‘≈ª°√√¡ »“ µ√“®“√¬å«‘ ÿ∑∏å ∫ÿ…¬°ÿ≈ ”π—°»‘≈ª°√√¡ »“ µ√“®“√¬å ¥√. ‘∑∏“ æ‘π‘®¿Ÿ«¥≈ ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å«‘∫Ÿ≈¬å ≈’È ÿ«√√≥ ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.√◊Ëπƒ∑—¬ —®®æ—π∏ÿå ”π—°»‘≈ª°√√¡ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.™≈¥“ ‡√◊Õß√—°…å≈‘¢‘µ ”π—°»‘≈ª°√√¡ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ π“ß “«»‘√‘æ√ Õ‘π∑√‡™’¬√»‘√‘ π“ß “«æ√∑‘æ¬å √Õ¥æ—π∏å π“ß “« “«‘µ√’ · π «à“ß π“ß “«Õ“√’ æ≈¥’ π“ß “«°π°«≈’ ™Ÿ™—¬¬– π“ß “«°√–≈”¿—°…å ·æ√°∑Õß π“ß “« ÿªí≠≠“ ™¡®‘𥓠π“¬Õ¿‘‡¥™ ∫ÿ≠ ߧå π“ß®”‡√’¬ß ®—π∑√ª√–¿“ ºŸâ ®— ¥°“√ 𓬫‘»“≈ ÕŸà‡®√‘≠ «“√ “√√“™∫— ≥±‘µ¬ ∂“π «“√ “√¢Õß√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «“√ “√√“¬ Û ‡¥◊Õπ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=