สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand √“¬ß“π°“√»÷ °…“¥Ÿ ß“π ¢Õ߇≈¢“∏‘ °“√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ≥ ª√–‡∑»‡°“À≈’ 986 Vol. 31 No. 3 Jul.-Sep. 2006 ·°â §”º‘ ¥ („π«“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë ÛÒ ©∫— ∫∑’Ë Ú ‡¡…“¬π-¡‘ ∂ÿ π“¬π ÚıÙ˘) “√∫— ≠ (Àπâ “ Ù) §Õ≈— ¡πå ´â “¬ Sala ( Shorea robusa ) : the Sacred Tree in Buddhism ·°â ‡ªì π Sala (Shorea robusta ) : the Sacred Tree in Buddhism Àπâ “ Ûˆˆ §Õ≈— ¡πå ∑’Ë Ú ∫√√∑— ¥∑’Ë Ú °√–∑— πÀ— π ·°â ‡ªì π °–∑— πÀ— π Àπâ “ Û˜Û §Õ≈— ¡πå ∑’Ë Ò ∫√√∑— ¥∑’Ë ˜, ¯ «‘ °ƒµ°“√≥å ·°â ‡ªì π «‘ °ƒµ‘ °“√≥å Àπâ “ Û˜¯ §Õ≈— ¡πå ∑’Ë Ò ∫√√∑— ¥∑’Ë Û ...æ— ≤𓇻√…∞°‘ ®... ·°â ‡ªì π ...æ— ≤π“°“√‡»√…∞°‘ ®... Àπâ “ ÙˆÒ ∫√√∑— ¥∑’Ë ÒÙ ®“°≈à “ß 12.23 ·°â ‡ªì π 12.23% Àπâ “ ÙˆÙ §Õ≈— ¡πå ∑’Ë Û ∫√√∑— ¥∑’Ë ÒÒ AT present, ·°â ‡ªì π At present, Àπâ “ Ùˆˆ µ“√“ß™à Õß∑’Ë ı ∫√√∑— ¥∑’Ë ˜ Dept ·°â ‡ªì π Dept. Àπâ “ Ù˜Û ∫√√∑— ¥ ÿ ¥∑â “¬ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¿“§«‘ ™“æ◊ ™ «π... ·°â ‡ªì π »“ µ√“®“√¬å ¿“§«‘ ™“æ◊ ™ «π... Àπâ “ ı¯˜ ∫√√∑— ¥∑’Ë Ù ®“°≈à “ß µâ π “≈– ( Shorea robusta C.F. Geatn.) ·°â ‡ªì π µâ π “≈– ( Shorea robusta C.F. Gaertn.) √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¬â “¬∑’Ë ∑”°“√„À¡à √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‰¥â ¬â “¬∑’Ë ∑”°“√®“°„πæ√–∫√¡¡À“√“™«— ß ∂ππÀπâ “æ√–≈“π °√ÿ ߇∑æœ ÒÚ ‰ª¬— ß∑’Ë ∑”°“√„À¡à ∑’Ë π“¡‡ ◊ ÕªÉ “ ‡¢µ¥ÿ ‘ µ °√ÿ ߇∑æœ ÒÛ ‚∑√»— æ∑å  ÚÚ¯Ú Ûı˜¯-˘, ·≈–  ÚÛıˆ Ùˆˆ-˜ µà Õ ÚÒˆ ( ”π— °‡≈¢“πÿ °“√°√¡) µà Õ ıÒ¯ (°Õß∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß) µà Õ ÙÒÒ, ÙÚÚ, ÙÚ˘, ÙÛÛ (°Õß«‘ ∑¬“»“ µ√å ) µà Õ ÛÙ (°Õß»‘ ≈ª°√√¡) µà Õ Òı (»Ÿ π¬å ª√–™“ — ¡æ— π∏å ) µà Õ Ò¯, ÒÒÒ (»Ÿ π¬å “√ π‡∑»)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=