ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ‡µÕ√å ‡Õ. ·®Á ° — π (ºŸâ ‡¢’ ¬π), ¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å (ºŸâ ·ª≈) 475 ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Û °.§.-°.¬. Úıı æÿ ∑∏∑“ ¿‘ °¢ÿ æÿ ∑∏»“ π“ π‘ °“¬‡∂√«“∑ ·≈–°“√ªØ‘ √Ÿ ª¢Õß π— °π« ¡— ¬π‘ ¬¡„πª√–‡∑»‰∑¬ (µà Õ) ªï ‡µÕ√å ‡Õ. ·®Á ° — π ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬·Àà ß™“µ‘ ÕÕ ‡µ√‡≈’ ¬ (ºŸâ ‡¢’ ¬π) ¡ß§≈ ‡¥™π§√‘ π∑√å √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π (ºŸâ ·ª≈) §”π” „π‚Õ°“ ∑’Ë Õß§å °“√°“√»÷ °…“ «‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–«— ≤π∏√√¡·Àà ß Àª√–™“™“µ‘ (¬Ÿ ‡π ‚°) ‰¥â ª√–°“» ¬°¬à Õß„Àâ ∑à “πæÿ ∑∏∑“ ·Àà ß «π‚¡°¢æ≈“√“¡ Õ”‡¿Õ‰™¬“ ®— ßÀ«— ¥ ÿ √“…Æ√å ∏“π’ ‡ªì π∫ÿ §§≈ ”§— ≠¢Õß‚≈° ‡¡◊Ë Õ«— π∑’Ë Ú µÿ ≈“§¡ æ.». ÚıÙ¯ ·≈–‡æ◊Ë Õ√”≈÷ °∂÷ ß∑à “π„π«“√–§√∫ Ò ªï ™“µ°“≈¢Õß∑à “π„π æ.». ÚıÙ˘ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡ÀÁ π§«√‡ πÕª√–«— µ‘ ·≈–º≈ß“π¢Õß∑à “π µ“¡∑’Ë ª√“°Ø„πÀπ— ß ◊ Õ Buddhadasa, Theravada Buddhism and Modernist Reform in Thailand ´÷Ë ß Peter A. Jackson ·Àà ß Australian National University ‡ªì πºŸâ ‡√’ ¬∫‡√’ ¬ß ·≈– ”π— °æ‘ ¡æå Silkworm Books ®— ßÀ«— ¥‡™’ ¬ß„À¡à ‰¥â ®— ¥æ‘ ¡æå ®”Àπà “¬‡¡◊Ë Õ æ.». ÚıÙˆ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π¢Õ¢Õ∫§ÿ ≥ºŸâ ‡√’ ¬∫‡√’ ¬ß·≈– ”π— °æ‘ ¡æå ºŸâ ®— ¥æ‘ ¡æå Àπ— ß ◊ Õ µ“¡∑’Ë ‡Õà ¬π“¡¢â “ßµâ ππ’È ´÷Ë ß‰¥â Õπÿ ≠“µ„Àâ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“ππ”Àπ— ß ◊ Õµâ π©∫— ∫¿“…“Õ— ß°ƒ…¡“·ª≈·≈–æ‘ ¡æå ‡º¬·æ√à „π«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π‡ªì πµÕπÊ ‚¥¬‰¡à §‘ ¥§à “≈‘ ¢ ‘ ∑∏‘Ï ‡√‘Ë ¡µ—È ß·µà ©∫— ∫∑’Ë Ò ªï ∑’Ë ÛÒ (¡°√“§¡-¡’ π“§¡ ÚıÙ˘) ∫∑∑’Ë 6 °“√ªØ‘ ∫— µ‘ µ“¡À≈— °®‘ µ«à “ß ®‘ µ«à “ß ´÷Ë ß¡’ π‘ ¬“¡«à “‡ªì π∞“π ¢Õß°“√∫√√≈ÿ ∏√√¡„πæÿ ∑∏»“ π“ ·≈–¡’ Õ¬Ÿà „π™’ «‘ µª√–®”«— ππ—È π ‡ªì π À≈— ° ”§— ≠„𧫓¡æ¬“¬“¡¢Õß∑à “π æÿ ∑∏∑“ ∑’Ë ®–·°â ªí ≠À“¢â Õ¬ÿà ߬“° µà “ß Ê Õ— π‡°‘ ¥¢÷È π®“°°“√∑’Ë ∑à “π ‡™‘ ¥™Ÿ °“√µ’ §«“¡À≈— °§” Õπ„π æÿ ∑∏»“ π“π‘ °“¬‡∂√«“∑µ“¡·∫∫ ∑— π¬ÿ §∑— π ¡— ¬·≈– Õ¥§≈â Õß°— ∫ À≈— °«‘ ∑¬“»“ µ√å Õ’ °∑—È ß°“√∑’Ë ∑à “π ‰¡à ¬Õ¡√— ∫ ∂“π¿“æ∑“ß»“ π“ ¢Õß™“«æÿ ∑∏ΩÉ “¬¶√“«“ Õ¬à “ß∑’Ë ¡’ ¡“·µà ‡¥‘ ¡ ∑à “πæÿ ∑∏∑“ ‰¥â ª√– ∫ ªí ≠À“‡À≈à “π’È ‡π◊Ë Õß®“°∑à “π‰¥â æ— ≤π“ «‘ ∏’ °“√µ’ §«“¡À≈— °§” Õπ„πæÿ ∑∏- »“ π“¢÷È π„À¡à ‚¥¬¬◊ π¬— π«à “«‘ ∏’ °“√ „À¡à π’È ®–∑”„Àâ ¶√“«“ ∑’Ë ¬— ߇°’Ë ¬«¢â Õß Õ¬Ÿà °— ∫‡√◊Ë Õß∑“ß‚≈° “¡“√∂‡¢â “∂÷ ß À≈— °∏√√¡·≈–π”À≈— °∏√√¡‰ª„™â ‰¥â ‡™à π‡¥’ ¬«°— ∫æ√–¿‘ °…ÿ ºŸâ ≈–‡√◊Ë Õß∑“ß ‚≈°·≈â « Õ¬à “ß‰√°Á µ“¡ „π°“√·°â ªí ≠À“‡π◊Ë Õß®“°°“√∑’Ë ∑à “π‰¡à ¬Õ¡√— ∫ ∂“π¿“æ·∫∫¥—È ß‡¥‘ ¡¢Õ߶√“«“ „Àâ ‰¥â Õ¬à “ß∫√‘ ∫Ÿ √≥å π—È π ∑à “π®–µâ Õß À“ ‘Ë ß∑’Ë π— ∫ πÿ π·π«§‘ ¥¢Õß∑à “π‰¥â ¥’ ¬‘Ë ß°«à “∂â Õ¬§”∑’Ë ‡æ’ ¬ß·µà Õ∏‘ ∫“¬µ“¡ À≈— °∑ƒ…Æ’ „Àâ ‡ÀÁ π«à “ æÿ ∑∏»“ π“„π √Ÿ ª·∫∫∑’Ë ‡πâ π‡√◊Ë ÕßÀ≈— °§” Õππ—È π „™â ‰¥â ®√‘ ß°— ∫™“«æÿ ∑∏ΩÉ “¬¶√“«“ πÕ°®“°®–µâ Õ߬°ª√– ‡¥Á π∑’Ë «à “ ¶√“«“ °Á “¡“√∂‡¢â “∂÷ ßæÿ ∑∏»“ π“ „π√Ÿ ª·∫∫∑’Ë ‡πâ ππ‘ ææ“π∏√√¡·≈â « ∑à “πæÿ ∑∏∑“ ¬— ßµâ Õß· ¥ß„Àâ ‡ÀÁ π«à “ °“√∑’Ë ¶√“«“ ¬÷ ¥∂◊ Õ§” Õπ·≈–°“√ ªØ‘ ∫— µ‘ „πæÿ ∑∏»“ 𓵓¡·∫∫∑’Ë ‡ªì π ¢ÕßΩÉ “¬∫√√晑 µ¡“·µà °à Õπ‡°à “π—È π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=