ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐

The Journal of the Royal Institute of Thailand ∫√√≥“∏‘ °“√·∂≈ß 474 Vol. 32 No. 3 Jul.-Sep 2007 ·∂≈ß ∫√√≥“∏‘ °“√ «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ªï ∑’Ë ÛÚ ‰¥â ÕÕ° Ÿà “¬µ“ “∏“√≥™π¡“‡ªì π©∫— ∫∑’Ë Û ·≈â « ‰¥â √— ∫∑—È ß§”µ‘ ™¡ ·≈–¢â Õ·π–π”À≈“¬ª√–°“√ ´÷Ë ß§≥–ºŸâ ®— ¥∑”®–‰¥â 𔉪·°â ‰¢ª√— ∫ª√ÿ ßµà Õ‰ª ∑—È ßπ’È ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡ªì π‰ªµ“¡æ— π∏°‘ ®¢Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π∑’Ë «à “ ç§â π§«â “ «‘ ®— ¬ ·≈–∫”√ÿ ß √√æ«‘ ™“ ·≈â «π”º≈ß“π∑’Ë ‰¥â √â “ß √√§å ÕÕ°‡º¬·æ√à „Àâ ‡ªì π§ÿ ≥ª√–‚¬™πå ·°à ª√–‡∑»·≈–ª√–™“™πé ©∫— ∫π’È ”π— °∏√√¡»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ Õß¡’ ∫∑§«“¡‡©≈‘ ¡æ√–‡°’ ¬√µ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— « ‡√◊Ë Õß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ®æ√–‡®â “Õ¬Ÿà À— «¿Ÿ ¡‘ æ≈Õ¥ÿ ≈¬‡¥™œæ√–¡À“∏√√¡‘ °√“™®Õ¡ª√“™≠å ·Àà ß·ºà 𥑠π ´÷Ë ß»“ µ√“®“√¬å ªî ¬π“∂ ∫ÿ π𓧠¿“§’ ¡“™‘ ° ∫Ÿ √≥“°“√®“°∫∑§«“¡«‘ ®— ¬¢Õߧ≥–Õ— °…√»“ µ√å ®ÿ Ó≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑¬“≈— ¬ ®”π«π Ù ‡√◊Ë Õß πÕ°®“°π’È ¡’ ∫∑§«“¡‡√◊Ë Õß æ≈«— µ¢Õß°“√‡¡◊ Õ߉∑¬ ¢Õß »“ µ√“®“√¬å ¥√.∫«√»— °¥‘Ï Õÿ «√√≥‚≥ ´÷Ë ß∫√√¬“¬„π°“√ — ¡¡π“∑“ß«‘ ™“°“√ ≥ °√ÿ ß«Õ™‘ ßµ— π ¥’ .´’ . °Á πà “ π„®‡ªì πÕ¬à “ß¬‘Ë ß à «π∫∑∫√√¬“¬ ¿“§¿“…“Õ— ß°ƒ… ∑à “π “¡“√∂‡¢â “‰ªÕà “π‰¥â „πÀ— «¢â Õ§≈— ߧ«“¡√Ÿâ ∑’Ë ‡«Á ∫‰´µå √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π www.royin. go.th ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å ¡’ ∫∑§«“¡®“°ß“π«‘ ®— ¬¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ Û ‡√◊Ë Õß à «π ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ ¡’ ∫∑§«“¡ ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ·≈–¿“§’ ¡“™‘ ° √«¡ ˘ ‡√◊Ë Õß πÕ°®“°π’È √ÿ ª°“√Õ¿‘ ª√“¬∑“ß«‘ ™“°“√‡π◊Ë Õß„π«— π‡ªî ¥∫â “π √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡¡◊Ë Õ«— π»ÿ °√å ∑’Ë Ú˜ ‡¡…“¬π æ.». Úıı ´÷Ë ß‡ªì π°“√‡ªî ¥µ— «∑’Ë ∑”°“√·Àà ß„À¡à ¢Õß √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ·≈–ª√–°“»√≥√ߧå çªï Úıı ‡ªì πªï ¿“…“‰∑¬ ‡π◊Ë Õß„π‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘ ¡ æ√–™π¡æ√√…“ ¯ æ√√…“ ı ∏— 𫓧¡ Úııé °Á ¡’ §«“¡‡ÀÁ π®“°ºŸâ ∑√ߧÿ ≥«ÿ ≤‘ ¥â “πµà “ß Ê «à “ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π§«√¥”‡π‘ π°“√Õ¬à “ß‰√ ‡æ◊Ë ÕµÕ∫ πÕß„Àâ ‰¥â µ“¡§«“¡µâ Õß°“√¢Õߪ√–™“™π √«¡∑—È ß ‡√◊Ë Õß√“«∑’Ë ‡ªì πª√–‡¥Á π√â Õπ ç√— ∞∏√√¡πŸ ≠°— ∫Õ𓧵¢Õß™“µ‘ é ·≈– ç·π«∑“ß°“√æ— ≤π“«‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¢Õ߉∑¬°— ∫√— ∞∏√√¡πŸ ≠ æ.». Úııé Õ’ °∑—È ß∫∑ √ÿ ª°“√Õ¿‘ ª√“¬¥â “π¿“…“‰∑¬ „πÀ— «¢â Õ ç¿“…“·≈–«— ≤π∏√√¡ ”§— ≠µà Õ™“µ‘ Õ¬à “ß‰√é §≥–ºŸâ ®— ¥∑”‰¥â ‡æ’ ¬√欓¬“¡‡ªì πÕ¬à “ß¬‘Ë ß∑’Ë ®–∑”„Àâ «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ©∫— ∫∑’Ë Û π’È ‡º¬·æ√à µ“¡°”À𥇫≈“ ·≈–¢Õ¬◊ π¬— π«à “ «“√ “√√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π©∫— ∫µà Õ‰ª§◊ Õ©∫— ∫∑’Ë Ù ®–ÕÕ°°à Õπ°”À𥇫≈“ Õ¬à “ß·πà πÕπ§√— ∫. √Õß»“ µ√“®“√¬å Õ— »π’ ¬å ™Ÿ Õ√ÿ ≥ √“™∫— ≥±‘ µ ∫√√≥“∏‘ °“√

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=