ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐

The Journal of the Royal Institute of Thailand √ÿ ª°“√Õ¿‘ ª√“¬∑“ß«‘ ™“°“√ ‡π◊Ë Õß„π«— π‡ªî ¥∫â “π√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π Vol. 32 No. 3 Jul.-Sep. 2007 692 ”π— °»‘ ≈ª°√√¡ Õ¿‘ ª√“¬∑“ß«‘ ™“°“√ ‡√◊Ë Õß ç¿“…“·≈–«— ≤π∏√√¡ ”§— ≠µà Õ™“µ‘ Õ¬à “ß‰√é ≥ Àâ Õߪ√–™ÿ ¡ ÛÒ-ÛÛ «‘ ∑¬“°√ : Ò. ». ¥√.°“≠®π“ 𓧠°ÿ ≈ √“™∫— ≥±‘ µ ª√–‡¿∑ «‘ ™“«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“¿“…“‰∑¬ Ú. ». ¥√. ÿ √æ≈ «‘ √ÿ ÃÀå √— °…å √“™∫— ≥±‘ µ ª√–‡¿∑ «‘ ™“«‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“π“Ø°√√¡ Û. 𓬙𰠓§√‘ ° ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑«‘ ™“ «‘ ®‘ µ√»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“¥ÿ √‘ ¬“ߧ°√√¡ ºŸâ ¥”‡π‘ π°“√Õ¿‘ ª√“¬ : √». ¥√.√◊Ë πƒ∑— ¬ — ®®æ— π∏ÿå ¿“§’ ¡“™‘ ° ª√–‡¿∑ «‘ ™“«√√≥»‘ ≈ªá “¢“«‘ ™“«√√≥°√√¡√â Õ¬·°â « «‘ ∑¬“°√‰¥â Õ¿‘ ª√“¬„π‡√◊Ë Õß∑’Ë ·µà ≈–∑à “π‡ªì πºŸâ ‡™’Ë ¬«™“≠ ¥— ßπ’È ». ¥√.°“≠®π“ 𓧠°ÿ ≈ : ç¿“…“‰∑¬ ”§— ≠ µà Õ§«“¡‡ªì 𙓵‘ ‰∑¬é ¿“…“‰∑¬¡’ §«“¡ ”§— ≠µà Õ™“µ‘ ‰∑¬¡“° ®÷ ß¢Õ ‡ πÕª√–‡¥Á πµà “ß Ê „π ˘ À— «¢â Õ¥— ßπ’È Ò. ∏√√¡™“µ‘ ¢Õß¿“…“ ¿“…“‡ªì π‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ ”§— ≠¢Õß¡πÿ …¬å „π°“√¥”√ß™’ «‘ µ „π°“√‡√’ ¬π√Ÿâ „π°“√ √â “ß — ߧ¡ ª√–°Õ∫¥â «¬‡ ’ ¬ß·≈–§«“¡À¡“¬ Ú. ¿“…“‰∑¬°— ∫§π‰∑¬ ‰¡à ∑√“∫«à “¿“…“‰∑¬ ‡°‘ ¥¡“°’Ë æ— πªï ·≈â «∑’Ë ¿Ÿ ‡¢“Õ— ≈‰µ ¿“…“‰∑¬‡ªì π¿“…“Àπ÷Ë ß „π¿“…“„À≠à µ√–°Ÿ ≈¿“…“∑’Ë ‡√’ ¬°«à “ ¿“…“‰µ À√◊ Õ ‰∑ (Tai) ¿“…“‡ªì π‡§√◊Ë Õß∫— π∑÷ °∑ÿ °‡√◊Ë Õß√“« ¿“…“‰∑¬§◊ Õ §π‰∑¬ ‡¡◊Ë Õ¿“…“‰∑¬Õ¬Ÿà ™“µ‘ ‰∑¬°Á Õ¬Ÿà Û. «— ≤π∏√√¡∑“ß¿“…“‰∑¬ ¿“…“‰∑¬∫— π∑÷ ° «— ≤π∏√√¡∑ÿ °√Ÿ ª·∫∫¢Õߧπ‰∑¬ §π‰∑¬‡®√‘ ≠‰¥â ‡æ√“– ¡’ ¿“…“‰∑¬ ¿“…“‰∑¬¡’ ∑”‡π’ ¬∫¿“…“´÷Ë ß§π„π — ß§¡ ‰∑¬®–‡√’ ¬π√Ÿâ ‰¥â ®“°°“√„™â ¿“…“„π — ß§¡‰∑¬ §π∑’Ë ‡¢â “„® ¿“…“‰∑¬‰¥â ¥’ µâ Õ߇¢â “„®«— ≤π∏√√¡‰∑¬¥â «¬ ‰¡à ¡’ ¿“…“ „¥„π‚≈°∑’Ë ®–π”¡“„™â Õ∏‘ ∫“¬§«“¡√Ÿâ ÷ ° Õ“√¡≥å §«“¡ µâ Õß°“√ œ≈œ ¢Õߧπ‰∑¬‰¥â ¥’ ‡∑à “°— ∫¿“…“‰∑¬ Ù. °“√√— ∫¿“…“Õ◊Ë π‡¢â “¡“„π¿“…“‰∑¬ §π‰∑¬ √— ∫§”¿“…“Õ◊Ë π‡¢â “¡“„™â ¡“°¡“¬ ¿“…“‰∑¬ªí ®®ÿ ∫— π ‡À¡◊ Õπ§π‰∑¬ªí ®®ÿ ∫— π ¡’ §«“¡‡ªì πµ— «‡Õßπâ Õ¬≈ß ı. ‡Õ°≈— °…≥å ¢Õß¿“…“‰∑¬ ¿“…“‰∑¬‰¥â æ— ≤π“¡“®π¡’ µ— «Õ— °…√„™â ¡’ √–∫∫°“√‡¢’ ¬π∑’Ë ¡∫Ÿ √≥å ‰¡à ¡’ §”„¥∑’Ë §π‰∑¬„™â ‰¥â ÕÕ°‡ ’ ¬ß‰¥â ®–‡¢’ ¬π‰¡à ‰¥â ·¡â ®–¬◊ ¡¡“®“°¿“…“Õ◊Ë π°Á µâ Õߪ√— ∫§”„Àâ °≈“¬¡“‡ªì 𠧔¢Õ߉∑¬ ˆ. ¡“µ√∞“π∑“ß¿“…“ µâ Õß¡’ §π°≈ÿà ¡Àπ÷Ë ß∑’Ë ®– ¡“«‘ ‡§√“–Àå ª√“°Ø°“√≥å ∑“ß¿“…“·≈â «æ‘ ®“√≥“°”Àπ¥ ·≈–√— °…“¡“µ√∞“π∑“ß¿“…“‡æ◊Ë Õ§«“¡‡ªì πÕ— πÀπ÷Ë ßÕ— 𠇥’ ¬«°— π¢Õß™“µ‘ ˜. ¿“…“°— ∫§«“¡¡—Ë π§ß¢Õß™“µ‘ ¿“…“¡’ §«“¡ ”§— ≠µà Õ°“√ √⠓ߧ«“¡‡ªì πÕ— πÀπ÷Ë ßÕ— π‡¥’ ¬«¢Õß™“µ‘ ‡æ√“–¿“…“‡ªì π·°πÀ≈— ° ”§— ≠¢Õߧ«“¡‡ªì 𙓵‘ ‘Ë ß∑’Ë ®–√«¡™πÀ≈“¬‡ºà “æ— π∏ÿå ¢Õ߉∑¬„Àâ ‡ªì πÀπ÷Ë ß‡¥’ ¬«°— π‰¥â §◊ Õ ¿“…“‰∑¬ ¯. ¿“…“°— ∫°“√»÷ °…“ °“√ Õπ¿“…“‰∑¬„Àâ §π‰∑¬‡ªì π ‘Ë ß ”§— ≠∑’Ë ®– √⠓ߧ«“¡¡—Ë π§ß„Àâ ·°à ™“µ‘ ª√–‡∑»‰∑¬ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ®¡“¢—È πÀπ÷Ë ß∑’Ë °”Àπ¥„Àâ ª√–™“™π™“«‰∑¬‡√’ ¬π√Ÿâ ¿“…“‰∑¬ ¡’ °“√ Õπ¿“…“‰∑¬ „π‚√߇√’ ¬π „™â ¿“…“‰∑¬„πß“π√“™°“√·≈–„π°“√ ◊Ë Õ “√¡«≈™π

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=