ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐

«“√ “√ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π 691 ªï ∑’Ë ÛÚ ©∫— ∫∑’Ë Û °.§.-°.¬. Úıı √ÿ ª°“√Õ¿‘ ª√“¬∑“ß«‘ ™“°“√ ‡π◊Ë Õß„π«— π‡ªî ¥∫â “π√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ». ¥√.¡πÿ «¥’ À— ß æƒ°…å : ‰¥â Õ¿‘ ª√“¬ ‡√◊Ë Õß ç°“√ √â “ß®‘ µ ”π÷ °·°à ‡¬“«™π„π¥â “π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡é ´÷Ë ß‡ªì π ‘Ë ß ”§— ≠‰¡à πâ Õ¬‰ª°«à “°“√æ— ≤π“¥â “π«‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¥â “πÕ◊Ë π Ê ‚¥¬°≈à “««à “ ª√–‡∑»‰∑¬¡’ ∑√— 欓°√∏√√¡™“µ‘ Õ¬Ÿà ¡“° ¡’ ≈— °…≥–¿Ÿ ¡‘ ª√–‡∑»∑’Ë «¬ß“¡ ‡À¡“–·°à °“√‡°…µ√°√√¡ ·≈–¡’ Õ’ °À≈“¬¥â “π∑’Ë ‡ªì π§ÿ ≥ª√–‚¬™πå ·µà ¢“¥¥â “π °“√æ— ≤π“§π ´÷Ë ßµâ Õ߇√‘Ë ¡·°â ‰¢µ—È ß·µà ¬— ߇ªì π‡¬“«™π ªí ≠À“∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π°— ∫‡¬“«™π„πªí ®®ÿ ∫— π ¡’ ¥— ßπ’È Ò. ‰¡à ™Õ∫Õà “π ∑”„Àâ ¢“¥§«“¡„ΩÉ √Ÿâ Ú. ‰¡à ™Õ∫§‘ ¥ ∑”„Àâ ¢“¥µ√√°– ·≈–¡Õߪí ≠À“ ¥â “π‡¥’ ¬« Û. Õ¬“°‰¥â Õ¬“°¡’ π‘ ¬¡«— µ∂ÿ Ù. ™Õ∫Õ¬Ÿà °— ∫µ— «‡Õß ∑”„Àâ ¢“¥ªØ‘ — ¡æ— π∏å °— ∫ §π√Õ∫¢â “ß·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ı. §‘ ¥·µà ·°â ªí ≠À“‡©æ“–Àπâ “ ‰¡à §”π÷ ß∂÷ ߺ≈„π √–¬–¬“« º≈∑’Ë µ“¡¡“ §◊ Õ Ò. √Ÿâ ‰¡à ≈÷ °´÷È ßæÕ∑’Ë ®–‡™◊Ë Õ¡‚¬ßªí ≠À“∑’Ë ´— ∫´â Õπ Ú. ¢“¥‡Àµÿ º≈ ®÷ ߉¡à “¡“√∂«‘ ‡§√“–Àå Û. ¢“¥§«“¡√— ∫º‘ ¥™Õ∫ Ù. ¢“¥®‘ µ ”π÷ °µà Õ à «π√«¡ ı. ‡ÀÁ π·°à ª√–‚¬™πå à «πµπ ≥ ªí ®®ÿ ∫— π ¡“°°«à “ º≈„π√–¬–¬“«À√◊ Õº≈µà Õ à «π√«¡ ¢â Õ‡ πÕ·π– : §«√„Àâ ‡¬“«™π π„® ‘Ë ßµà “ß Ê √Õ∫µ— «°à Õπ ‚¥¬®— ¥„Àâ ¡’ °“√»÷ °…“‡°’Ë ¬«°— ∫ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ πÕ° ∂“π∑’Ë ‡™à π „™â ™“¬∑–‡≈‡ªì πÀâ Õ߇√’ ¬π √ÿ ª °“√ √â “ß®‘ µ ”π÷ °„Àâ ·°à ‡¬“«™π„π¥â “π ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡ ∂â “∑”‰¥â ®–¥’ °«à “°“√¡ÿà ß„Àâ §π π„®√— °…“ ·≈–Õπÿ √— °…å ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡‡æ’ ¬ß¥â “π‡¥’ ¬« π“ß “« ¡∑√ß »°ÿ πµπ“§ π— °«√√≥»‘ ≈ªá ˆ« π“ß “«√— µµ‘ °“≈ »√’ Õ”‰æ, π“ß “«≈— °¢≥“«√√≥ Õπ— π∏«— ™ π— °«√√≥»‘ ≈ªá ı ºŸâ √ÿ ª

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=