สำนักราชบัณฑิตยสภา

เปี่ยมศั กดิ์ เมนะเศวต และ สั นทั ด ศิ ริ อนั นต์ไพบูลย์ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 69 น�้ ำกับภาวะโลกร้อน เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต ส� ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทคัดย่อ ภาวะโลกร้อน คือ ภาวะที่อุณหภูมิที่พื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการดูดซับและการคายรังสีความ ร้อนของแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gases; GHGs) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้จะท� ำให้การละลาย ของธารน�้ ำแข็งและหิมะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท� ำให้ระดับน�้ ำทะเลสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี้ยังทวีความรุนแรงของพายุ ท� ำให้บริเวณชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะอย่าง รุนแรง แก๊สเรือนกระจกประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และไอน�้ ำ แก๊สเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) และการเร่งการย่อยสลายของอินทรีย์สารเพื่อ การเกษตร หากมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้ออกสู่บรรยากาศมากเกินไปจนท� ำให้สมดุล ของแก๊สเหล่านี้ในบรรยากาศเสียสภาพไป ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบอย่าง ชัดเจนต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และ สุขภาพของมนุษย์ในอนาคต ค� ำส� ำคัญ : แก๊สเรือนกระจก, ภาวะโลกร้อน, ระดับน�้ ำทะเล บทน� ำ ภาวะโลกร้อน เป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสนใจ และได้น� ำเข้าหารือในการประชุมระดับ โลกในหลายโอกาส แม้แต่การประชุมสุดยอดประเทศมหาอ� ำนาจทางเศรษฐกิจของโลก หรือ การประชุม จี-๘ (G-8: Group of Eight) เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ สหราชอาณาจักร ยังได้หยิบยก ปัญหาดังกล่าวมาหารือในที่ประชุม นอกจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า ๑ ได้กล่าวใน งานสัมมนาของบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ� ำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่า ภาวะโลก ร้อนในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากทุกขณะ ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่าง มาก ท� ำให้เกิดพายุมากขึ้น และคาดการณ์ว่า ๓๐ ปีข้างหน้า ภาคกลางของไทยจะจมลงใต้ทะเล ซึ่งตรงกับ ข้อมูลขององค์การนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าระดับน�้ ำทะเลของไทยจะสูงขึ้น ๗ เมตร เนื่องจาก

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=