สำนักราชบัณฑิตยสภา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ป ที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕ : Volume 37 Number 1 January-March 2012 ป ที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕ Volume 37 Number 1 January-March 2012 ISSN 0125-2968 www.jroyinsthai.com ราชบัณฑิตยสถาน THE ROYAL INSTITUTE สนามเสื อป า เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร . ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ -๗๐ www.royin.go.th ๑ ราชบัณฑิตยสถาน วารสาร The Journal of the Royal Institute of Thailand ภาพปก เขื่อนรัชชประภา เดิมมีชื่อว า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป น เขื่อนอเนกประสงค แห งที่ ๒ ของภาคใต อยู ในจังหวัดสุราษฎร ธานี พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล าโปรดกระหม อม พระราชทานนามให ใหม ว า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว า “แสงสว างแห งราชอาณาจักร” เขื่อนรัชชประภา สร างป ดกั้นลํานํ้าคลองแสง ที่บ านเชี่ยว หลาน ตําบลเขาพัง อําเภอบ านตาขุน จังหวัดสุราษฎร ธานี เป นเขื่อน หินถมแกนดินเหนียว สูง ๙๔ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๗๖๑ เมตร ความจุ ๕,๖๓๘.๘ ล านลูกบาศก เมตร พื้นที่อ างเก็บนํ้า ๑๘๕ ตาราง กิโลเมตร ให พลังงานไฟฟ าเฉลี่ยป ละประมาณ ๕๕๔ ล านกิโลวัตต ชั่วโมง เขื่อนรัชชประภา เริ่มดําเนินการก อสร าง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕ แล วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว พร อมด วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป ดเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ าพลังนํ้า เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เขื่อนรัชชประภา เป นโครงการพัฒนาแหล งนํ้าที่สําคัญแห ง หนึ่งในภาคใต ที่สร างความมั่นคงให แก ระบบไฟฟ า และสร างความเจริญ ก าวหน าทางเศรษฐกิจและสังคมให แก ประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ วิสัยทัศน ราชบัณฑิตยสถาน เป นสถาบันหลักของเครือข าย ทางป ญญาแห งชาติ และเป นองค การพัฒนาความรู ที่สามารถเป นแหล งอ างอิงทางวิชาการ บทความที่ตีพิมพ ในส วนของสํานักต าง ๆ เป นบทความวิชาการที่ได บรรยายในที่ประชุมของ สํานักและได ผ านการวิพากษ จากราชบัณฑิต และ ภาคีสมาชิกแล ว บทความที่ลงในปกิณกะเป นบทความที่ได รับ จากราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และนักวิชาการ ภายนอก ซึ่งได ผ านการพิจารณาจากผู ทรงคุณวุฒิ มาแล ว บทความที่จะนํามาตีพิมพ ในวารสาร ราชบัณฑิตยสถานต องเป นบทความที่ไม เคยตีพิมพ ที่ใดมาก อน บทคว ามและคว ามคิด เ ห็น ใ นว า รสา ร ราชบัณฑิตยสถาน เป นความคิดเห็นส วนตัว ของผู เขียน ราชบัณฑิตยสถานไม จําเป นต องเห็น ด วยเสมอไป อนึ่ง บทความในวารสารราชบัณฑิตยสถาน สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข อมูลข าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การนําไปเผยแพร ต องได รับอนุญาตเป นลายลักษณ อักษรจาก ราชบัณฑิตยสถานเท านั้น พิมพ ที่ : หจก. อรุ ณการพิ มพ ๙๙/๒ ถนนดิ นสอ แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗-๘ E-mail : aroonprinting@yahoo.com http://www.aroonprinting.com ผู ออกแบบปก : สายั ณห หวั งรั กกลาง สํานักงาน : ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสื อป า เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศั พท ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒ Offfi ice : The Royal Institute Sanam Sueapa, Khet Dusit, Bangkok 10300, Thailand Tel. 0 2356 0466-70 Fax. 0 2356 0492 www.royin.go.th

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=