สำนักราชบัณฑิตยสภา

มงคล เดชนคริ นทร์ วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปี่ที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ 67 เอกสารอ้างอิง ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์. “พลังงานนิวเคลียร์ : ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๑๘: ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๓๖): ๔-๑๓. ปณต มิคะเสน. “สรุปผลการสัมมนาเรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๑๙: ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๗): ๒๗-๓๒. King, Ritchie S., “The Post-Fukushima World.” IEEE Spectrum 48: 11 (November 2011): ๓๘-๓๙. Abstract World-wide Nuclear Power Plant Situation After the Fukushima Disaster Mongkol Dejnakarintra Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand This article shows data about nuclear power programs in various countries world-wide after the March, 2011, tsunami in Japan, which damaged the Fukushima nuclear power plant and caused a radioactivity leakage from it. The data consists of the numbers of nuclear power plants in the associated countries and a list of countries that declared whether they would continue with their nuclear programs or would abandon them. Key words: power plant, nuclear power, disaster, Fukushima

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=