สำนักราชบัณฑิตยสภา

โคลงสี่สุภาพ ขึ้น ครองสมบัติสร้าง ไอศวรรย์ ตั่ง รัตน์ฉัตรพรายพรรณ เพริศแพร้ว นั่ง อาสน์ราษฎร์เคียมคัล นบนอบ เมือง เอี่ยมเมืองอินทร์แก้ว ก่องฟ้าเฟือนสรวง กาพย์ขับไม้ ๓๖ ขึ้นตั่งนั่งเมือง แท่นทิพย์ประเทือง ทวยราษฎร์บ� ำบวง เสตฉัตรเฉิดฉัน ราชกกุธภัณฑ์ พร้อมพรั่งทั้งปวง อานุภาพใหญ่หลวง เกษมเต็มตวง ด้วยพระบารมี เลิศล�้ ำอ� ำพน ฉัตรมงคล จุรณเจิมเฉลิมศรี เทพสถิตก� ำพู ประจ� ำค�้ ำชู ปัดร้ายไพรี ภูเบศร์บดี สุขศานต์โสตถี นิรันดร์ยรรยง ผู้ประพันธ์ : โชษิตา มณีใส ภาคีสมาชิก ส� ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมรัฐฉัตรมงคล

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=