สำนักราชบัณฑิตยสภา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ นี้ ส� ำนักศิลปกรรมเป็นผู้จัดท� ำ บทความ ที่ลงพิมพ์เป็นผลงานของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกจากทุกประเภทที่มีอยู่ในส� ำนักศิลปกรรม ในปัจจุบัน ได้แก่ ประเภทวรรณศิลป์ สถาปัตยศิลป์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ส่วนประเภท ประวัติศาสตร์ศิลป์นั้น ยังไม่มีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จึงยังไม่มีบทความในประเภทวิชาดัง กล่าว บทความเรื่องสุดท้ายเป็นงานเขียนของราชบัณฑิตส� ำนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากวารสารฉบับนี้เป็นฉบับประจ� ำเดือนเมษายน-มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงเริ่มต้นด้วยบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเนื่องในวันจักรีและวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงความ ส� ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทย ส่วนบทความวิชาการ อีก ๑๖ เรื่องมาจากสาขาวิชาแตกต่างกัน มีเนื้อหาสาระทรงคุณค่าหลากหลาย บางเรื่องมีภาพ ประกอบสวยงามและเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน นอกจากนี้ภาพบนปกหน้าเป็นภาพจิตรกรรม มีความหมายสูงส่ง คณะบรรณาธิการของส� ำนักศิลปกรรมยังมิได้พิจารณาน� ำบทความจากบุคคลภายนอก ลงพิมพ์ในวารสารเนื่องด้วยมีเนื้อที่ไม่พอรองรับ อย่างไรก็ดี หวังว่าคงจะมีโอกาสเอื้ออ� ำนวย ในฉบับต่อไป. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ด� ำรงค์เลิศ ประธานคณะบรรณาธิการ ประธานคณะบรรณาธิการ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=