ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร . ป ญญา บริสุทธิ์ ( ครบกําหนดตามวาระเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ) นายกราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย พิเศษ ดร . สันทัด โรจนสุนทร ( ดํารงตําแหน งเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ) นายกราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร ( ครบกําหนดตามวาระเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ) ประธานสํานักธรรมศาสตร และการเมือง ดร . โสภา ชูพิกุลชัย ชป ลมันน ( ดํารงตําแหน งเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ) ประธานสํานักธรรมศาสตร และการเมือง ศาสตราจารย ดร . สมบูรณ สุขสําราญ ( ครบกําหนดตามวาระเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ) เลขานุการสํานักธรรมศาสตร และการเมือง ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย วุฒิชัย มูลศิลป ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ ศาสตราจารย ศรีสุรางค พูลทรัพย ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย ดร . ทิศนา แขมมณี ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย สัญชัย สุวังบุตร ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย ดร . ไผทชิต เอกจริยกร ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กองบรรณาธิการ นางแสงจันทร แสนสุภา ผู อํานวยการกองธรรมศาสตร และการเมือง นางนฤมล นุชวานิช นักวรรณศิลป ชํานาญการ นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต นักวรรณศิลป ปฏิบัติการ นายศักดา มหิทธิการ เจ าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู จัดการ นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารราย ๓ เดือน (1-2) Mac9.indd 1 10/8/13 8:13 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=