ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

ĞĩĚġĩĚĚĩāđĨ ĊĈī ČęġčĩĐ ĒśĎĬ Ļ ņŋ ĀđĨ đĎĬĻ Ņ ijĘĠĩęĐ Ęīčį ĐĩęĐ Ņňňʼn 7PMVNF /VNCFS "QSJM +VOF Ņ ĞĩĚġĩĚ ĚĩāđĨ ĊĈīČęġčĩĐ The Journal of the Royal Institute of Thailand ISSN 0125-2968 www.jroyinsthai.com Ēś ĎĬĻ ņŋ ĀđĨ đĎĬĻ Ņ ijĘĠĩęĐ Ęī čį ĐĩęĐ Ņňňʼn Volume 38 Number 2 April-June 2013 ûĨ ĘėĬ Ěŧ ĶđĜĩĐ ÿĞ ćîĆ ÖÜćî øćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćî ÿîćöđÿČ Ăðś ć đ×êéč ÿĉ ê Öøč ÜđìóöĀćîÙø ĢġĤġġ ēìøýĆ óìŤ ġ ģĤĦħ ġĥħħ Ĩġ ēìøÿćø ġ ģĤĦħ ġĥĪģ 0GGJDF 5IF 3PZBM *OTUJUVUF 4BOBN 4VFBQB ,IFU %VTJU #BOHLPL 5IBJMBOE 5FM 'BY XXX SPZJO HP UI öĀćîĉ ðćêüèǪ èîć đüÿÿîǪ êøßćéÖ đú×ìĊę ģĤģ Ģ ĢĤ ÞïĆ ïúŠ ĂÜßćé ĕöš ðøąÖĆ ïúć÷øéîĞĚ ćĒéÜ úć÷Öš ćî×éðøąéĉ þåŤ ìĊę öć ÿĞ ćîĆ ÖĀĂÿöč éĒĀŠ Üßćêĉ ïìÙüćöìĊę êĊ óĉ öóŤ đðŨ îïìÙüćöüĉ ßćÖćøìĊę ĕéš ïøø÷ć÷ĔîìĊę ðøąßč ö×ĂÜÿĞ ćîĆ ÖíøøöýćÿêøŤ Ēúą ÖćøđöČ ĂÜ Ēúąĕéš ñŠ ćîÖćøüĉ óćÖþŤ ÝćÖøćßïĆ èæĉ êĒúą õćÙĊ ÿöćßĉ ÖĒúš ü ïìÙüćöìĊę ĕéš øĆ ïÝćÖîĆ Öüĉ ßćÖćøõć÷îĂÖ ĕéš ñŠ ćîÖćøóĉ ÝćøèćÝćÖñĎ š ìøÜÙč èüč çĉ öćĒúš ü ïìÙüćö ìĊę ÝąîĞ ćöćêĊ óĉ öóŤ ĔîüćøÿćøøćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćî êš ĂÜđðŨ î ïìÙüćöìĊę ĕöŠ đÙ÷êĊ óĉ öóŤ ìĊ ę ĔéöćÖŠ Ăî ïìÙü ćöĒúąÙü ćöÙĉ é đ ĀĘ î Ĕ îü ć ø ÿ ć ø øćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćî đðŨ îÙüćöÙĉ éđĀĘ îÿŠ üîêĆ ü×ĂÜñĎ š đ×Ċ ÷î øćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćîĕöŠ ÝĞ ćđðŨ îêš ĂÜđĀĘ îéš ü÷đÿöĂĕð Ăîċę Ü ïìÙüćöĔîüćøÿćøÞïĆ ïîĊĚ ÿÜüîúĉ ×ÿĉ ìíĉĝ êćöÖãĀöć÷ øćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćî 5IF 3PZBM *OTUJUVUF ÿîćöđÿČ Ăðś ć đ×êéč ÿĉ ê Öøč ÜđìóöĀćîÙø ĢġĤġġ ēìøýĆ óìŤ ġ ģĤĦħ ġĥħħ Ĩġ XXX SPZJO HP UI óĉ öóŤ ìĊę ïøĉ þĆ ì ÿĀöĉ êøóøĉĚ îêĉĚ ÜĒĂîéŤ óĆ ïúĉ ÿßĉę Ü ÝĞ ćÖĆ é ĦĪ ĥ ëîîÖćâÝîćõĉ đþÖ êĞ ćïúïćÜöŠ üÜ ĂĞ ćđõĂïćÜĔĀ⊠ÝĆ ÜĀüĆ éîîìïč øĊ ĢĢĢĥġ ēìø ġ ģĪġĤ ĩģĦĨ Ī ēìøÿćø ġ ģĪģĢ ĥĦĩĨ & NBJM WFSBXBO@D!ZBIPP DP UI üĉ ÿĆ ÷ìĆ ýîŤ øćßïĆ èæĉ ê÷ÿëćî đðŨ îÿëćïĆ îĀúĆ Ö×ĂÜđÙøČ Ă׊ ć÷ ìćÜðŦ ââćĒĀŠ Üßćêĉ ĒúąđðŨ îĂÜÙŤ ÖćøóĆ çîćÙüćöøĎš ìĊę ÿćöćøëđðŨ îĒĀúŠ ÜĂš ćÜĂĉ ÜìćÜüĉ ßćÖćø Cover New3 PcGp.indd 1 15/10/2556 13:56:15

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=