ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 38 No. 2 April-June 2013 282 ชื่อ พจนานุกรมศัพท ศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราคา ๓๐๐ บาท พิมพ ครั้งที่ ๑ พ . ศ . ๒๕๕๕ ( ขนาด ๑๔ . ๕ × ๒๑ ซม . หนา ๘๙๒ หน า ) พจนานุกรมที่รวบรวมศัพท ทางการศึกษา เช น ปรัชญา การศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดผล และประเมินผลการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา เรียงตามลําดับ A-Z พร อมคําเทียบไทย - อังกฤษ นอกจากนี้ ยังได รวบรวมศัพท ประเภท เดียวกันไว เป นชุดเพื่อความสะดวกในการค นคว า เช น หลักสูตร (curriculum) การศึกษา (education) การเรียนรู (learning) การ ประกันคุณภาพ (quality assurance) การวิจัย (research) การศึกษา ค นคว า (study; studies) การคิด (thinking) ชื่อ ปรัชญาอินเดีย ราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ ราคา ๒๐๐ บาท พิมพ ครั้งที่ ๔ พ . ศ . ๒๕๕๕ ( ขนาด ๑๔ . ๕ × ๒๑ ซม . หนา ๔๗๔ หน า ) โดยทั่วไปถือกันว า การเรียนปรัชญานั้นเรียนเพื่อรู โดยเฉพาะ กล าวคือ เมื่อเกิดความสงสัยใคร รู สิ่งใดก็ศึกษาค นคว าจนได คําตอบออกมาและทําให หายสงสัยในสิ่งนั้น แต ปรัชญาอินเดียมิใช เรียน เพื่อรู เพียงอย างเดียว แต เพื่อส งเสริมการปฏิบัติด วย ปรัชญาอินเดีย สํานักหนึ่ง ๆ จึงมีทั้งหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติรวมกัน หนังสือเล มนี้ จึงเป นแหล งข อมูลที่จะอธิบายปรัชญาอินเดียให ผู อ านได เข าใจมาก ยิ่งขึ้น 269-282 Mac9.indd 282 10/8/13 7:39 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=