3055_9772

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ***เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยทาง วิทยุกระจายเสียง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “เด็กไทย รักภาษาไทย” ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า มี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และภาษาในอาเซียน มีการแสดงวัฒนธรรมไทยและอาเซียน พร้อมทั้งให้ความรู้การใช้ทักษะต่าง ๆ ในรูปแบบเกม และแจกของรางวัลอีกมาก มายให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และมีนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “พ่อมากพระโขนง” “ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ หรือ ฟรอยด์” มาร่วมสร้างสีสันใน งานด้วย ***เมื่อวันที่ ๒๐–๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล กองธรรมศาสตร์และการเมือง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์พิบัติภัย จากสภาพความเป็นจริงเชิงประจักษ์ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามโครงการศึกษาดูงานด้านภูมิศาสตร์บูรณาการ คณะจากราชบัณฑิตยสถานได้เดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่สอดคล้องกับสภาพ ภูมิศาสตร์ รวมทั้งศึกษาเชิงลึกด้านภูมิศาสตร์พิบัติภัย ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์สังคม ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของ สถานที่ต่าง ๆ เช่น เมืองยอร์กยาการ์ตา บุโรพุทโธ ซึ่งได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ทะเลสาบบาร์ตูร์ หมู่บ้านบริเวณเชิงเขาของ ภูเขาไฟเมราปี เกาะบาหลี ที่ราบสูงเดียง (Diang Plateau) นาขั้นบันไดที่ Tegalalang เมืองอูบุด ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา ประกอบการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลและพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน Jan2014.indd 2 3/12/14 5:07:57 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=