3055_9772

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า กระทู้ถาม มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า กระทู้ถาม เป็นคำนามที่ใช้ในกฎหมาย หมายถึง คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย ที่สมาชิกสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ ประชุมแห่งสภานั้น ๆ หรือตอบเป็นหนังสือ. ถาม คำว่า ความรู้สึกเขื่อง มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ความรู้สึกเขื่อง มีความหมายเดียวกับ ความรู้สึกเด่น เป็นคำนามที่ใช้ ในจิตวิทยา หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเหนือกว่าหรือ ดีเด่นกว่าผู้อื่น ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในจิตใต้สำนึก แต่ถ้าเกิดขึ้น เสมอ ๆ และมิได้แก้ไขหรือได้รับการสนับสนุน เช่นในการอบรมเลี้ยงดู เด็ก ก็อาจเก็บสะสมไว้เกิดเป็นนิสัยของบุคคลนั้นได้; ความเชื่อหรือ ความมั่นใจว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น. ถาม คำว่า ความผิดอาญาแผ่นดิน มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ความผิด อาญาแผ่นดิน เป็นคำนามที่ใช้ในกฎหมาย หมายถึง ความผิดที่ยอม ความกันไม่ได้ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีได้แม้ ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์. ถาม คำว่า ต้นเรื่อง มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ต้นเรื่อง เป็นคำนาม หมายถึง มูลเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้น ๆ, เรื่องเดิม, เรื่อง ก่อนที่จะเริ่มเรื่องที่แต่ง, เช่น เรื่องนนทุกเป็นต้นเรื่องรามเกียรติ์. ถาม คำว่า พรายย้ำ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า พรายย้ำ เป็นคำนาม หมายถึง รอยดำ ๆ คล้ายถูกอะไรกัดเป็นรอยช้ำ ปรากฏ ตามร่างกายเป็นแห่ง ๆ แต่ไม่มีอาการเจ็บปวดเป็นอย่างไร โบราณ ถือว่าถูกผีพรายกัดย้ำเอา แต่ไม่ถึงกับเข้าเป็นแผล. ถาม คำว่า รับของโจร มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า รับ ของโจร เป็นคำนามที่ใช้ในกฎหมาย หมายถึง เป็นฐานความผิดทาง อาญา ที่ผู้กระทำช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับ จำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความ ผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอก ทรัพย์. ถาม สำนวน สองฝักสองฝ่าย มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ สองฝักสองฝ่าย เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น ประเทศเล็กที่ช่วย ตัวเองไม่ได้ มักต้องทำตัวเป็นสองฝักสองฝ่ายกับประเทศใหญ่เพื่อ ความอยู่รอดของตน. ถาม คำ hydrocarbon เขียนทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ ทับศัพท์ของคำ hydrocarbon เขียน ไฮโดรคาร์บอน . จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์ Jan2014.indd 8 3/12/14 5:08:08 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=