2911_9620

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันที่ ๗-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง “กระบวนการขั้นตอนการผลิตหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน” ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรใน การอภิปรายประเด็นปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ ที่เกี่ยวกับ ขั้นตอนการผลิตหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ นายกฤษฎา บุณยสมิต รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด และมีการอภิปรายเรื่อง “กระบวนการขั้นตอนการผลิตหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน” วิทยากรประกอบด้วย นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม นางแสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการ กองวิทยาศาสตร์ นางนัยนา วราอัศวปติ เ ลขานุการกรม และ นางอมรา โรยภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายคลัง การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานได้ทบทวนกระบวนงาน ขั้นตอน กฎ ระเบียบ การดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อสรุปผลนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวมทั้งมีกิจกรรมการปรับทัศนคติและสร้างความเป็นทีม ของบุคลากรราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน” โดย นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ������ 2556.indd 1 12/19/13 1:23:29 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=