2911_9620

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และ น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวาย เขียนย่อว่าอย่างไร ตอบ เขียนย่อว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย และ น้อมเกล้าฯ ถวาย. ถาม คำว่า ลงนามถวายพระพร กับ ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล ควรใช้คำใดจึงจะถูกต้องเหมาะสม ตอบ ใช้ว่า ลงนามถวายพระพร. ถาม วลีว่า เชิญพระบรมราโชวาท, อัญเชิญพระบรมราโชวาท และ เชิญกระแสพระราชดำรัส, อัญเชิญกระแสพระ ราชดำรัส ใช้คำว่า เชิญ หรือ อัญเชิญ จึงจะถูกต้อง ตอบ ที่ถูกต้องใช้ว่า เชิญพระบรมราโชวาท และ เชิญกระแส พระราชดำรัส. ถาม คำว่า cookie, chocolate, wipcream, sugar icing, fancy topping, cornflake, caramel, banoffee และ ziplock เขียนทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ คุกกี้, ช็อกโกแลต, วิปครีม, น้ำตาลไอซิง, แฟนซี ท็อปปิง, คอร์นเฟล็ก, คาราเมล, บะนอฟฟี และ ซิปล็อก. ถาม คำว่า พันทาง และ พันธุ์ทาง คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ พันทาง. ถาม สำนวน เบี้ยบ้ายรายทาง มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ สำนวน เบี้ยบ้ายรายทาง มีความหมายว่า เงินที่จะต้อง ใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อย ๆ เป็นระยะ ๆ ในขณะทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ. ถาม คำว่า ศึกษานิเทศก์ และ ศึกษานิเทศ คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ ศึกษานิเทศก์. ถาม คำว่า ขอขมา และ ขอขมาลาโทษ มีความหมายว่า อย่างไร ตอบ พจนานุุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ ว่า คำว่า ขอขมา และ ขอขมาลาโทษ เป็นคำกริยา หมายถึง ขอไม่ให้เอาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดหรือ ล่วงเกิน เช่น เขามาขอขมาญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช, ขอษมา หรือ ขอษมาลาโทษ ก็ว่า. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์ ������ 2556.indd 8 12/19/13 1:23:40 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=