Dec2013.indd

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานเลขานุการ กรมร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน จัดการฝึกอบรม เรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของ ราชบัณฑิตยสถานมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพกาย จิตใจให้สมบูรณ์บนพื้นฐานหลักจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ส่ง เสริมและสนับสนุนให้นําหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปลุกจิตสํานึกให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะ กรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ และมีการอภิปรายเรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” โดย รศ. นพ.ทวี เลาหพันธ์ และคณะ รวมทั้งการสาธิตแนวทางการปฏิบัติ *** เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ในการวางแนวทางและกำหนดนโยบายทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถานในปีต่อไปให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับบริการทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลของ ราชบัณฑิตยสถาน Dec2013.indd 2 1/31/14 4:26:20 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=