Dec2013.indd

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ™”√–§à “Ω“° à ߇ªì π√“¬‡¥◊ Õπ „∫Õπÿ ≠“µ∑’Ë Ò¯ˆ/Úıı ‰ª√…≥’ ¬å ¥ÿ  ‘ µ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π  π“¡‡ ◊ ÕªÉ “ ‡¢µ¥ÿ  ‘ µ °∑¡. ÒÛ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า คาบเส้น มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า คาบ เส้น เป็นคำกริยา หมายถึง อยู ตรงเกณฑ ที่กำหนดพอดี เช น สอบไล ได คะแนนคาบเส นพอดี. ถาม คำว่า คามี มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า คามี ใช้ประกอบท้ายคำอื่น แปลว่า ผู ไป, ผู ถึง, เช น นิพพานคามี ว า ผู ถึงนิพพาน, วัฏคามี ว า ผู ไปในวัฏฏะ. ถาม คำว่า ทดโทร่ห์ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ทด โทร่ห์ เป็นคำกริยา หมายถึง การคิดประทุษร าษ, ใช คู กับคำ กบฏ เป น กบฏทดโทร ห , ทดโท ก็ว า. ถาม คำว่า ฟาสซิสต์ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า ฟาสซิสต์ เป็นคำนาม หมายถึง ลัทธิทางการเมือง ที่ผู นำ รวบอำนาจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไว หมด และ มีนโยบายชาตินิยมอย างรุนแรง แต เคารพในกรรมสิทธิ์ของ เอกชน. ถาม คำว่า รับคำ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า รับคำ เป็นคำกริยา หมายถึง ให สัญญา, ไม ปฏิเสธ, ตอบ ตกลง, เช น ลูกจ างรับคำนายจ าง, บางทีก็ใช เข าคู กับคำ รับปาก เป นรับปากรับคำ. ถาม คำว่า เลือดเนื้อเชื้อไข มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า เลือดเนื้อเชื้อไข เป็นคำนาม หมายถึง ลูกหลาน, โดยปริยาย หมายถึงผู ที่เข าศึกษาและจบจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เช น เขาเป นเลือดเนื้อเชื้อไขธรรมศาสตร . ถาม สำนวน หุงข้าวประชดหมา มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ หุงข้าวประชดหมา เป็นคำกริยา หมายถึง ทำประชดหรือ แดกดัน ซึ่งรังแต จะเสียประโยชน , มักพูดเข าคู กับ ป งปลา ประชดแมว ว า หุงข าวประชดหมา ป งปลาประชดแมว. ถาม ระหว่างคำ อปมงคล กับ อัปมงคล และคำ อปลักษณ์ กับ อัปลักษณ์ คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ ถูกต้องทั้ง ๒ แบบ คือ เขียนได้ทั้ง อปมงคล, อัปมงคล, อปลักษณ์, อัปลักษณ์. ®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π ‡æ◊Ë Õ‡º¬·æ√à ß“π«‘ ™“°“√¢à “« “√°‘ ®°√√¡µà “ß Ê ¢Õß√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π æ‘ ¡æå ∑’Ë : ∫√‘ …— ∑ ¥à “π ÿ ∑∏“°“√æ‘ ¡æå ®”°— ¥ Û˜ ´Õ¬≈“¥æ√â “« ¯˜ «— ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ ߇∑æœ ÒÛÒ ‚∑√.  Ú˘ˆˆ Òˆ-ˆ ‚∑√ “√  ÚıÛ˘ ÚıÒÚ,  Ú˘ˆˆ Òˆ˘ ®— ¥∑”‚¥¬ ∫√√≥“∏‘ °“√ °Õß∫√√≥“∏‘ °“√ ΩÉ “¬™à «¬Õ”𫬰“√·≈–ª√–™“ — ¡æ— π∏å  ”π— °ß“π‡≈¢“πÿ °“√°√¡ √“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π π“ßπ— ¬π“ «√“Õ— »«ªµ‘ ‡≈¢“πÿ °“√°√¡ π“¬Õ¿‘ ‡¥™ ∫ÿ ≠ ß§å Dec2013.indd 8 1/31/14 4:26:30 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=