Dec2013.indd

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน  π“¡‡ ◊ ÕªÉ “ ‡¢µ¥ÿ  ‘ µ °√ÿ ߇∑æ¡À“π§√ ÒÛ ‚∑√.  ÚÛıˆ Ùˆˆ-˜ ‚∑√ “√  ÚÛıˆ Ù˘ เอ°สารเºย·æร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ªï ∑’Ë ÚÛ ©∫— ∫∑’Ë Ú˜Ò ∏— 𫓧¡ Úııˆ ISSN ¯ı˜-˜ˆÙ *** เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๕-๑๖.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้แทน ราชบัณฑิตยสถานรับ โล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริต จัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี *** เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานของเครือ ข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ซึ่ง คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ เครือข่ายสหวิทยาการฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเครือข่าย ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดง ความเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงาน/วิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจ ระหว่างเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผน/โครงการและกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเครือ ข่ายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ มีคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน ผู้บริหารราชบัณฑิตยสถาน ผู้แทนเครือ ข่ายสหวิทยาการฯ ในภูมิภาค ๗ ภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน เข้าร่วมงาน ๒๕ คน Dec2013.indd 1 1/31/14 4:26:16 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=