2719_4146

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถาน จัดการประชุมวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทําหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ให้ข้อคิดเห็น ข้อควรพิจารณา ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อใช้ในการจัดทําหลักเกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาพม่า ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และเพื่อให้งานจัดทําหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่ามีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ มากที่สุด โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุม ในงานมีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การทับศัพท์ ของราชบัณฑิตยสถาน” โดย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ การอภิปรายเรื่อง “ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดทําหลักเกณฑ์ การทับศัพท์ภาษาพม่า” วิทยากรประกอบด้วย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ, นางเพ็ญแข คุณาเจริญ, Mrs. Thuza New, Mr. Nyi Nyi Pe และ Mrs. Than Than Myint ผู้ดําเนินการอภิปรายคือ ผศ.วิรัช นิยมธรรมมี และประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า โดยแยกเป็นหัวข้อ หลักเกณฑ์ทั่วไป หลักเกณฑ์การทับศัพท์เสียงพยัญชนะ ภาษาพม่า และหลักเกณฑ์การทับศัพท์เสียงสระภาษาพม่า ทั้งนี้ มีครูอาจารย์ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมรวม ๑๒๖ คน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=