2719_4146

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า เขื่อนเพชร มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า เขื่อนเพชร ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนามมีความหมายว่า ตึกแถวมีผนังหลังตันหันออกมาข้างนอก ในพระราชฐานเฉพาะตรงที่แบ่งข้างหน้ากับข้างในต่อกัน. ถาม คำว่า แขนทุกข์ มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า แขนทุกข์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนามมีความหมายว่า ปลอกแขนสีดําสําหรับสวมติดแขนเสื้อ ข้างซ้ายเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อคนตาย. ถาม คำว่า แขนซ้ายแขนขวา มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า แขนซ้ายแขนขวา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนามมีความหมายว่า บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น หัวเรี่ยวหัวแรงเปรียบเสมือนแขนซ้ายแขนขวา. ถาม คำว่า คนเสมือนไร้ความสามารถ มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า คนเสมือนไร้ความสามารถ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนามที่ใช้ในทางกฎหมาย หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถ จัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติ สุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคน เสมือนไร้ความสามารถ. ถาม คำว่า คอม้า มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า คอม้า ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคำนามมีความหมายว่า ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อัศวินี มี ๗ ดวง, ดาว คู่ม้า ดาวม้า ดาวอัศวยุช หรือดาวอัสสนี ก็เรียก; เรียกมีดพกปลายแหลม ชนิดหนึ่งที่มีด้ามงอเฉียงลงว่า มีดคอม้า, ประแดะ ก็เรียก. ถาม คำว่า อีโหลกโขลกเขลก มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของ คำว่า อีโหลกโขลกเขลก ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ว่า อาการที่ยานพาหนะ เป็นต้นเคลื่อนที่ไปอย่างทุลักทุเล เช่น นั่งรถอีโหลกโขลกเขลกมาทั้งวัน, ไม่เป็นโล้เป็นพาย, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, เช่น ใช้ชีวิตอีโหลกโขลกเขลก ไปวันหนึ่ง ๆ. ถาม คำว่า อุตสาหกรรม  และ อุตสาหกรรมศิลป์ มีความหมายแตกต่างกัน อย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำ ว่า อุตสาหกรรม  ว่า เป็นคำนาม หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว; ชื่อกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมการ มาตรฐานเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี. ส่วนคำว่า อุตสาหกรรมศิลป์  ซึ่งเป็นคำนามเช่นกัน หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด ความชํานาญในการประดิษฐ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและ เครื่องกล. ถาม ทับศัพท์ของคำว่า cocktail เขียนและมีความหมายอย่างไร ตอบ ทับศัพท์ของคำว่า cocktail คือ ค็อกเทล เป็นคำนาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า หมายถึง เครื่องดื่ม ชนิดหนึ่ง ใช้เหล้าชนิดต่าง ๆ ผสมกัน ใส่นํ้าแข็ง แล้วเขย่าและอาจใส่นํ้า ผลไม้หรือชิ้นผลไม้ เพื่อเพิ่มสีหรือรสให้แปลก ๆ ออกไป นิยมดื่มก่อน อาหาร; อาหารเรียกน้ำย่อยที่กินก่อนอาหารจานหลัก; เรียกงานเลี้ยง แบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหาร เสิร์ฟเฉพาะเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ว่า งานเลี้ยงค็อกเทล. ภาษาอังกฤษใช้ว่า cocktail หรือ cocktail party. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=