2719_4146

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๓ เมษายน ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.พิเศษสันทัด โรจนสุนทร เป็น นายก ราชบัณฑิตยสถาน และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ และ ศ.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ แทนผู้บริหารฝ่ายสภาราชบัณฑิตที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๒ ปี ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ นายกราชบัณฑิตยสถานคนใหม่และอุปนายก ราชบัณฑิตยสถานทั้ง ๒ คน จะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ *** เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ราชบัณฑิตยสถานจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๗๙ ซึ่งตรงกับ วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของราชบัณฑิตยสถาน พร้อมทั้งจัดพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานทุกคน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=