2715_5200

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถาน โดยสำนักวิทยาศาสตร์ จัด โครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทย กับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องบอลล์รูม ชั้นเอ็ม โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับปราชญ์ท้องถิ่นทางด้านสมุนไพร และเพื่อสืบสานความรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์พื้นบ้านในภาคเหนือ โดยมี ศ. ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุม ในงานมีการปาฐกถา เรื่อง ภาพรวมการแพทย์พื้นบ้าน ในประเทศไทย โดย ศ. ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต การอภิปรายเรื่อง ป่า สมุนไพร ชุมชน : การอยู่ร่วมอย่างอยู่รอด โดย ศ. ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ ราชบัณฑิต ศ. ดร.ธวัชชัย สันติสุข ราชบัณฑิต ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ราชบัณฑิต ศ. ดร.สุธรรม อารีกุล ราชบัณฑิต และมี ศ. นพ. ดร.เรือน สมณะ ราชบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือ โดยคณะแพทย์พื้นบ้าน และการอภิปรายเรื่อง การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์ล้านนา โดย ศ. ดร. ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศ. ดร. ภกญ.อรัญญา มโนสร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัด โครงการ “๗๐ ปี ไทยประกันชีวิต : ภาษาของชาติกับราชบัณฑิต” ในรูปแบบ Edutainment Road Show ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายหนังสือและสื่อต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน ตามแผนการตลาดเชิงรุกของ ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับโรงเรียนจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) โรงเรียนกาวิละวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง (๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) และโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕) กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการเสวนากึ่งวิชาการ ในหัวข้อ “รู้รักษ์ภาษาไทยกับวัยโจ๋” โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักศิลปกรรม เป็นวิทยากรด้านการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้องตามแบบแผน “มาดามมด” พิธีกรรายการ “ภาษาพลาซ่า” เป็นวิทยากรด้านการใช้ภาษาไทยยุคใหม่ นักร้องสาว คริสตี้ กิ๊บสัน เป็น วิทยากรด้านการใช้ภาษาไทยกับเพลง และ ผศ. ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึง พัฒนาการของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ นอกจากนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด โดย คุณภาสินี ปรีชาธนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ยังได้เดินทางไปมอบหนังสือที่ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียน ในถิ่นธุรกันดารที่ขาดแคลนหนังสือรวม ๗๐ โรงเรียน จำนวนหนังสือ ๔๒ รายการ รวม ๒,๙๒๙ เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๑๕๑ บาท

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=