2715_5200

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** ขอแสดงความยินดีที่ พระธรรมโกศาจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้รับ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้น หิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมบัณฑิต *** ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ *** กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ ภาษาไทย นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ราชบัณฑิต และ นายวินัย ภู่ระหงษ์ ภาคีสมาชิก เป็น ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก และ รศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก เป็น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น *** ราชบัณฑิตยสถานจัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๕ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน มี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=