2715_5200

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า มัดจำ มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่า มัดจำ ซึ่งเป็นนามและใช้ทางกฎหมาย หมายถึง สิ่งที่ให้ไว้ เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทําสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็น ประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย. ถาม คำว่า มาบ มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่า มาบ เป็นนาม หมายถึง บริเวณที่ลุ่มกว้างใหญ่ซึ่งอาจมี น้ำขังหรือไม่มีก็ได้. ถาม คำว่า ภาษี และคำว่า ต๋ง มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่า ภาษี เป็นนาม หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บ จากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น เช่น ภาษี เงินได้ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม; ความได้เปรียบ เช่น เขามีภาษีกว่า. ส่วนคำว่า ต๋ง เป็นกริยา มี ๒ ความหมาย ความหมายที่ ๑ หมายถึง ชักเอาเงินไว้จากขาไพ่ที่เป็นผู้กินหรือลูกค้าที่แทงถูกใน การพนันบางชนิดเช่นถั่ว โป, เรียกเงินที่ได้โดยวิธีนี้ว่า เงินค่าต๋ง. ความหมายที่ ๒ หมายถึง อาการที่เอาเชือกผูกของหนัก ๆ เช่น เรือนแพ แพซุง ยึดหรือพันไว้กับหลักเป็นต้น แล้วค่อย ๆ ผ่อนไป, เอาเชือกเป็นต้นผูกของหนัก ๆ เช่นเสาไว้แล้วค่อย ๆ พยุงให้ตั้งขึ้น แล้วผ่อนลงหลุม, ขัดไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกอย่างขัดไม้ขันชะเนาะ. ถาม คำว่า พลานามัย และ อนามัย มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่า พลานามัย เป็นนาม หมายถึง ภาวะของร่างกายที่ แข็งแรง และไม่เป็นโรค; วิชาว่าด้วยการรักษาสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ. คำว่า อนามัย ถ้าเป็นนาม หมายถึง ความไม่มีโรค, สุขภาพ. แต่ถ้าเป็นวิเศษณ์ หมายถึง เกี่ยวกับสุขภาพ, ถูกสุขลักษณะ, เช่น ข้าวอนามัย กรมอนามัย, (ปาก) สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน เช่น ผักอนามัย. ถาม คำว่า อาณัติ มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่า อาณัติ เป็นนาม หมายถึง ข้อบังคับ, คําสั่ง, กฎ, เครื่องหมาย; การมอบหมายให้ดูแลปกครอง เช่น อาณาเขต ในอาณัติ ดินแดนในอาณัติ. ถาม คำว่า อาณาเกษตร, อาณาเขต และ อาณาจักร มีความหมายว่า อะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่ า อาณาเกษตร และอาณาเขต เป็นนาม หมายถึง เขตแดน ในอํานาจปกครอง คำว่า อาณาจักร เป็นนาม หมายถึง เขตแดนที่อยู่ในอํานาจ ปกครองของประเทศหนึ่ง ๆ; อํานาจปกครองทางบ้านเมือง, คู่กับ ศาสนจักร ซึ่งหมายความว่าอํานาจปกครองทางศาสนา. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=