2713_2353

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานจัด แถลงข่าวการจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และตอบข้อสงสัยกรณีการเขียนคำยืมจาก ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน มี ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานแถลง พร้อมด้วย ศ. ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก และ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ร่วมแถลง พร้อมด้วยราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และข้าราชการ ร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย โดยชี้แจงว่า จะไม่มีการแก้ไขคำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการพิมพ์ และจะเสร็จพร้อมแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ส่วนราชการ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ในต้นปี ๒๕๕๖ เนื่องจากพจนานุกรม ฯ ฉบับนี้ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากรัฐบาล ในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ *** เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน เยี่ยมชมบริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาดูงานและขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=