2713_2353

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ขอแสดงความอาลัยที่ รศ. ดร.สมควร กวียะ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ. ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ และ ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม ภาคีสมาชิก ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ *** เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕ ของราชบัณฑิตยสถาน ในการนี้ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ศ. ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิต ผู้บริหาร และข้าราชการราชบัณฑิตยสถาน ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงงานสำคัญของราชบัณฑิตยสถาน ในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ใช้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการจัดทำพจนานุกรมซึ่งเป็นคู่มือการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนในการ เข้าถึงข้อมูล และเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจะได้พิจารณาดำเนินการตามนโยบายต่อไป

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=