2713_2353

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ ถาม คำว่า อัจฉริยลักษณ์ หรือ อัจฉริยลักษณะ มีความหมายว่าอะไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำว่า อัจฉริยลักษณ์ หรือ อัจฉริยลักษณะ ไว้ว่า น. ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ เช่น อัจฉริยลักษณ์ของภาษาไทย อัจฉริยลักษณะของมหาบุรุษ. ถาม คำว่า เสริมสร้าง และ สร้างเสริม มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมาย ของคำทั้งสองเป็นกริยา โดยคำว่า เสริมสร้าง หมายถึง เพิ่มพูน ให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี. ส่วนคำว่า สร้างเสริม หมายถึง ทำให้เกิดมีขึ้นแล ะ เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาสร้างเสริม คนให้เป็นพลเมืองดี. ถาม คำว่า สรรหา สร้างสรรค์ และ สังสรรค์ มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมาย ของคำว่า สรรหา เป็นกริยา หมายถึง เลือกมา, คัดมา, เช่น สรรหาของมาตกแต่งบ้าน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี. คำว่า สร้างสรรค์ ถ้าเป็นกริยาจะหมายถึง สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม. แต่ถ้าเป็นวิเศษณ์หมายถึง มีลักษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิด สร้างสรรค์ ศิลปะสร้างสรรค์. ส่วนคำว่า สังสรรค์ ถ้าเป็นกริยา หมายถึง พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น จัดงานสังสรรค์กันในหมู่พนักงาน เพื่อน ๆ ได้พบปะสังสรรค์กัน ในงานชุมนุมศิษย์เก่า. แต่ถ้าเป็นวิเศษณ์จะมีความหมายว่า ที่พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น งาน สังสรรค์. ถาม คำว่า เผยแพร่ และ เผยแผ่ มีความหมายแตกต่างกันเช่นไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมาย ของคำว่า เผยแพร่ เป็นกริยา หมายถึง โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้. ส่วนคำว่า เผยแผ่ เป็นกริยา หมายถึง ทําให้ ขยายออกไป, ขยายออกไป, เช่น เผยแผ่พระศาสนา. ถาม คำว่า สุญญากาศ และ สูญญากาศ คำใดเขียนถูกต้อง และมี ความหมายว่าอย่างไร ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ สุญญากาศ ซึ่งเป็นนาม มีความหมายตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ ที่ที่ไม่มี อากาศ เช่น อยู่ในสุญญากาศ. ว. ที่ไม่มีอากาศ เช่น ขวด สุญญากาศ หลอดสุญญากาศ. จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน นางนัยนา วราอัศวปติ เลขานุการกรม นายอภิเดช บุญสงค์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=