2708_9895

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการ นานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ โดยมี ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายก ราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ในฐานะประธานกรรมการจัด การประชุมฯ และ ศ. นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร *** เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาอุทกภัยกับภาวะโลกร้อน” ณ ห้องคริสตัล ๑-๒ ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เพื่อระดม สมองและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และปัญหา อุทกภัย หาแนวทางที่เป็นไปได้ในการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน และสร้างความตระหนักแก่สังคม ให้เห็น ถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาโลกร้อนและอุทกภัย มี ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการอุทกภัยในระยะยาว” และหัวข้อ “การวิเคราะห์การจัดการและผล กระทบของมหาอุทกภัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสถานและหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลจากการเสวนาครั้งนี้จะได้โจทย์วิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และปัญหาอุทกภัย ซึ่งจะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และ อุทกภัย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันลดปัญหาโลกร้อน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=