2708_9895

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของ แผ่นดิน ครั้งที่ ๕” ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสถาน ได้แก่ ศ. ดร.คลุ้ม วัชโรบล ศ.เต็ม สมิตินันทน์ และนายบุญมา วงศ์สวรรค์ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างคุณประโยชน์ อย่างยิ่งให้แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ. ดร.วงจันทร์ วงศ์แก้ว ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ศ. ดร.ธวัชชัย สันติสุข ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และ ดร.สุปรียา วงศ์สวรรค์ โดย ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย *** เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการราชบัณฑิตยสถาน ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ณ ราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ให้เกียรติร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาษาไทยกับคณะศึกษาดูงานด้วย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=