2705_1684

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ISSN 0857-7064 *** เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้ลงนามในบันทึกข้อ ตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ร่วมกับ นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน และ นางสาวศศิธร รัตนวิภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ การจัดทำ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ด้วย ซึ่งแนวทางการดำเนินงานนั้น ราชบัณฑิตยสถานจะให้ความร่วมมือในการจัดหาแบบทดสอบวัดความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนทั้ง ๒ ระดับชั้นของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ และจัดวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ โดยจะนำ ผลการประเมินไปใช้ปรับความรู้พื้นฐานด้านทักษะการใช้ภาษาไทยของครูและนักเรียนต่อไป.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=