2705_1684

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม เด็กอัจฉริยะ กับ เด็กปัญญาเลิศ เหมือนกันหรือไม่ ตอบ คำว่า เด็กอัจฉริยะ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า gifted child เป็นหนึ่งในลักษณะของเด็กพิเศษ ซึ่งนอกจากจะ เรียกว่า เด็กอัจฉริยะ แล้วยังใช้ว่า เด็กปัญญาเลิศ ก็ได้ ซึ่งหมายถึง เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าปรกติ สามารถ เรียนรู้และแสดงออกทั้งทางวิชาการและความคิด สร้างสรรค์พร้อมกันอย่างน้อย ๒ อย่าง เช่น เก่งทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา ครูต้องจัดกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่เอื้อและส่งเสริม การพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ในการ เรียนร่วมกับเด็กปรกติ เด็กปัญญาเลิศบางคนอาจมีปัญหา ทางอารมณ์และพฤติกรรม เช่น รู้สึกเบื่อ หรือก่อกวนชั้น เรียน ครูจึงควรสังเกตและมีวิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสม ถาม คำว่า เด็กไฮเปอร์ นั้น มีลักษณะอย่างไร ตอบ คำว่า เด็กไฮเปอร์ เป็นคำที่มักใช้เรียกติดปากกันสั้น ๆ หมายถึง เด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้ ซึ่งเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้นี้ มาจาก คำว่า hyperactive child หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรม เคลื่อนไหวด้านร่างกายมากเกินไป ไม่สามารถควบคุม ตนเองให้สนใจในกิจกรรมใดได้นาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ครูจึงควรสนใจและจัดสื่อการเรียน การสอนที่เหมาะสมให้กับเด็กกลุ่มนี้ ถาม คำว่า ราชบัณฑิต มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ ความหมายของคำว่า ราชบัณฑิต ว่าเป็นคำนาม หมายถึง นักปราชญ์หลวงมีความรู้ทางภาษาบาลี หรือหมายถึง สมาชิกองค์การวิทยาการของรัฐที่เรียกว่า ราชบัณฑิตยสถาน ถาม คำว่า สรรเสริญ อ่านว่าอย่างไร และหมายความว่า อะไร ตอบ คำว่า สรรเสริญ เป็นคำกริยา อ่านได้ ๒ แบบ คือ สัน-เสิน หรือ สัน-ระ-เสิน ก็ได้ มีความหมายว่า กล่าวคำ ยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ หรือหมายถึง กล่าวคำชมด้วยความนิยม พอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่มีความ กตัญญูรู้คุณ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=