2704_7810

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญชมรายการ รู้ รัก สำนวนไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๙-๘.๑๐ น. เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ *** เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบัณฑิตยสถาน โดย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน (ภาคกลาง) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสัมมนาเรื่อง “วิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย : แนวทางและการแก้ไขด้วยสหวิทยาการ” โดยเล็งเห็น ว่าการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยของประเทศไทย จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือของหลายภาค ส่วนในรูปแบบสหวิทยาการ ทั้งนี้ จะนำข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุม ราชภัฏ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางและการแก้ไขวิกฤตอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔” โดย รศ. ดร.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในประเทศไทยด้วยสหวิทยาการอย่างยั่งยืน” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการแบ่งประชุม กลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยวิธีสหวิทยาการโดยใช้ศาสตร์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหา และมีการแสดงนิทรรศการผลงานการวาดภาพเพื่อการบำบัดจิตใจของผู้ประสบภัย น้ำท่วมด้วย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=