2704_7810

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า จุกช่องล้อมวง มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมาย ของคำว่า จุกช่องล้อมวง ว่าเป็นคำกริยาที่เป็นคำโบราณ หมายถึง อารักขาพระเจ้าแผ่นดินในเวลาเสด็จประพาสหรือในเหตุบางประการ เช่นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวร ซึ่งคำว่า จุกช่อง หมายถึง จัดคนให้รักษาการณ์อยู่ตามช่องทาง เช่น ตรอก ซอย ปากคลอง ส่วน ล้อมวง คือ จัดให้ล้อมที่ประทับเป็นชั้น ๆ ถาม คำว่า จุก มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ คำว่า จุก ในภาษาไทย เป็นคำพ้องเสียง พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ด้วยกัน ความหมายที่ ๑ เป็นคำนาม หมายถึง ผมเด็ก ๆ ที่ขมวดเอา ไว้ตรงขม่อม ผมจุก หรือ หัวจุก ก็เรียก ถ้าเป็นราชาศัพท์จะใช้ว่า พระเมาลี หรือ พระโมลี หรือหมายถึง กลุ่ม ขมวด หรือหมวด ใช้แก่ หัวหอมหัวกระเทียม เรียกว่า จุกหอม จุกกระเทียม และยังมีความ หมายเป็นลักษณนามเรียกสิ่งที่มัดรวมกันเป็นจุก เช่น ผูกผม ๒ จุก จุกหอม ๓ จุก ความหมายที่ ๒ ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง สิ่งที่ใช้อุด ปากขวด แต่ถ้าเป็นคำกริยา จะหมายถึง อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอก หรือในท้อง เช่น กินมากจนจุก หรือหมายถึง เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุดปาก ขวดเป็นต้น เช่น เอาไม้ก๊อกจุกปากขวด หรือหมายถึง ค้างคาอยู่ที่ ช่อง เช่น นั่งจุกประตู ลิ้นจุกปาก และยังหมายถึง ปิด ใช้ในความ เช่น หางจุกตูด ส่วนความหมายที่ ๓ เป็นคำนาม หมายถึง ส้มจุก ซึ่งเป็นชื่อเรียก ของส้มชนิดหนึ่ง ถาม ระหว่างคำว่า จุกเจ่า และ เจ่าจุก คำใดใช้ถูกต้อง และมีความ หมายอย่างไร ตอบ ใช้ได้ทั้ง จุกเจ่า และ เจ่าจุก ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ มีความหมาย เดียวกันว่า เซา นั่งเหงา นั่งคุดคู้อยู่ ถาม คำว่า จุกยา มีความหมายอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุความหมาย ของคำว่า จุกยา เป็นคำกริยา หมายถึง เอายาจืดหรือยาฉุนทำเป็น ก้อนกลม ๆ จุกไว้ที่มุมปาก ถาม คำอ่านที่ถูกต้องของคำว่า จุกชี อ่านว่า จุกกะชี หรือ จุกชี และมี ความหมายอย่างไร ตอบ คำอ่านที่ถูกต้องของคำว่า จุกชี คือ จุก-กะ-ชี คำนี้เป็นคำนาม หมายถึง บานปูนสำหรับประดิษฐานพระประธานเป็นต้น คำนี้อาจใช้ ว่า ชุกชี ก็ได้ ถาม คำว่า โจทก์ และ จำเลย มีความหมายว่าอะไร ตอบ คำว่า โจทก์ เป็นคำนามที่ใช้ในทางกฎหมาย หมายถึง บุคคลผู้ฟ้อง คดีต่อศาล หรือผู้กล่าวหา คำว่า จำเลย เป็นคำนามที่ใช้ในทางกฎหมาย มีความหมายตรงกัน ข้ามกับคำว่า โจทก์ ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว หรือ ผู้ถูกฟ้องความ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=