2704_7810

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๘ มกราคม ๒๕๕๕ ISSN 0857-7064 *** นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอํานาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาของราชบัณฑิตยสถาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กองศิลปกรรม *** ราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดกิจกรรมและ เกมเสริมทักษะความรู้ภาษาไทย ฉายตัวอย่างการ์ตูนรายการรู้ รัก สำนวนไทย และแจกของขวัญและของแจกมากมาย ณ บริเวณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=