2703_8243

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน หนังสือ พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา เป็นหนังสือที่รวบรวมศัพท์ บัญญัติและคำอธิบายจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการให้ บริการปรึกษาจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์กร เรียงตามลำดับอักษร A-Z มีคำเทียบอังกฤษ-ไทย และไทย- อังกฤษ ท้ายเล่ม หนังสือ วรรคทองในวรรณคดีไทย เป็นหนังสือที่รวบรวม คำ ประพันธ์จากวรรณคดีสำคัญ ๆ ของไทย รวม ๘๙ เรื่อง โดย พิจารณาคัดเลือกบทที่งดงาม มีอรรถรสไพเราะ แสดงระเบียบ และสุนทรียรส ทางภาษา ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เสนอคติธรรม แนวทางประพฤติปฏิบัติ คุณโทษของการดำเนินชีวิต ความ งดงามของธรรมชาติ ความงดงามของศิลปะด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่แสดงคุณค่าของวรรณคดี นำมาประมวลไว้ด้วยกัน วรรค ทองที่คัดเลือกและรวบรวมไว้มี ทั้งสิ้น ๒,๓๔๓ บท *** เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน ณ ห้อง ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมและระบบที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้ ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมในการทำงาน และ ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการอบรม. แนะนำหนังสือใหม่ : วรรคทองในวรรณคดีไทย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=