2703_8243

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ฝายทดน้ำ ภาษาอังกฤษใช้ว่าออย่างไร ตอบ ภาษาอังกฤษใช้ว่า diversion weir ถาม คำว่า เขื่อนกั้นน้ำเค็มกับเขื่อนเทียบเรือใหญ่ ภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไร ตอบ เขื่อนกั้นน้ำเค็ม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า barrage ส่วน เขื่อนเทียบเรือใหญ่ ภาษาอังกฤษใช้ว่า quay ถาม คำว่า อ่างเก็บน้ำ และ แอ่งเก็บน้ำ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ ตอบ คำว่า อ่างเก็บน้ำ ภาษาอังกฤษใช้ว่า reservoir หมายถึง แหล่งเก็บน้ำที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน การ ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การอุตสาหกรรม ตลอดจนนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค ส่วนคำว่า แอ่งเก็บน้ำ ภาษาอังกฤษใช้ว่า tank หมายถึง แอ่งใหญ่ที่เกิด อยู่ในชั้นหินเนื้อตันตามธรรมชาติสามารถนำน้ำที่เก็บไว้มาใช้ในการเพาะ ปลูก อุปโภค และบริโภคได้ ถาม คำว่า ค่าครองชีพ, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน และ เงินเดือน มีความหมาย แตกต่างกันอย่างไร ตอบ คำว่า ค่าครองชีพ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่าเป็นคำนาม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ แต่ถ้าเป็นความ หมายทางเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึง จ ำนวนเงินค่าใช้จ่ายซึ่งบุคคลหรือ ครัวเรือนใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพในระดับหนึ่ง ๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายเพื่อซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม คำว่า ค่าครองชีพ นี้ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า cost of living คำว่า ค่าจ้าง เป็นคำนามที่ใช้ในทางกฎหมาย หมายถึง เงินที่นายจ้างและ ลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะ เวลาทำงานปรกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะ เวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงาน ปรกติของวันทำงาน และหมายรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวัน หยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย นอกจากนี้ ค่าจ้าง ยังหมายถึง เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปรกติ ไม่ว่าจะ คำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และหมาย รวมถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ ทำงานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดย วิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ในทางเศรษฐศาสตร์คำว่า ค่าจ้าง มีความหมายเดียวกันกับ ค่าจ้าง แรงงาน ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ ว่า wage หมายถึง ค่าตอบแทนใน การทำงานที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างหรือแรงงาน ซึ่งอาจจ่าย ค่าตอบแทน เป็นรายสัปดาห์ รายวัน หรือจ่ายตามรายชิ้นของผลงานที่ทำได้ คำว่า ค่าตอบแทน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้าง ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า remuneration และตรงกับคำภาษาไทยคำ ว่า บำเหน็จ ซึ่งหมายถึง รางวัล ค่าเหนื่อย ค่าความชอบ เป็นพิเศษ เช่น ปูนบำเหน็จ เงินตอบแทนที่ได้ทำงานมาซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน ส่วนคำว่า เงินเดือน เป็นคำนาม มีความหมายว่า เงินค่าตอบแทนการ ทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน แต่ถ้าเป็นความหมายในทางกฎหมาย จะหมายถึง เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=