2703_8243

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ. ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา สำนัก ศิลปกรรม ได้รับปริญญา วิทยาวาจัสปติ (D.Litt.) กิตติมศักดิ์ จาก ราษฏรียสันสกฤตสังสถาน กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย *** เมื่อวันศุกร ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ให เกียรติมาเป นประธานในพิธี เป ดการประชุมนานาชาติในวันนักแปลโลก ครั้งที่ ๕ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น ณ สตูดิโอ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด านการแปลของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการจัดตั้งศูนย การแปล การแปลเพื่อปลายทาง ล่าม และล ามภาษามือแห งชาติ รองรับการเข าสู ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยถ ายทอดการประชุมผ านทางอินเทอร เน็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห งประเทศไทย FM 90.75 MHz ถ ายทอดผ าน virtual conference ของ ProZ รวมทั้งถ ายทอดผ านโทรทัศน ดาวเทียมพีเอสไอไปยังประเทศต าง ๆ ทั่วโลก จํานวน ๑๙๖ ประเทศด วย ซึ่งการจัดงานประชุมครั้งนี้ได รับการโหวตว าเป นงานวันนักแปลที่ดีที่สุดในโลก.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=