2701_2074

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี  ได้รับยกย่องจาก คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์มรดก ไทย กระทรวงวัฒนธรรม  เป็น  “ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔, ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และ ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ  ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ พุทธศักราช ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี *** สํานักธรรมศาสตร และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๕๔ รวม ๔ ครั้ง ดังนี้ ๑. เรื่อง การศึกษาเพื่อสร างความสมานฉันท และประชาธิปไตย จัดร วมกับสํานักงานสลากกินแบ งรัฐบาลและมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันศุกร ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วิทยากร ได้แก่ รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ. ดร.สมบูรณ สุขสําราญ, ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ และ ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ๒. เรื่อง ทิศทางที่ท าทายการจัดครุศึกษา จัดร วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันศุกร ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยากร ได้แก่ ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน , ศ. ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน , รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี และ ศ. ดร.ไพฑูรย สินลารัตน์ ๓. เรื่อง การศึกษาเพื่อสร างความสมานฉันท และประชาธิปไตย จัดร วมกับสํานักงานสลากกินแบ งรัฐบาลและมหาวิทยาลัยแม ฟ า หลวง เมื่อวันจันทร ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม ฟ าหลวง จังหวัดเชียงราย วิทยากร ได้แก่ ศ. ดร.สมบูรณ สุขสําราญ, ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ, ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ รศ. ดร.โกวิท วงศ สุรวัฒน์ ๔. เรื่อง การสร างความสมานฉันท และสังคมประชาธิปไตย จัดร วมกับสํานักงานสลากกินแบ งรัฐบาลและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ จังหวัดสงขลา วิทยากร ได้แก่ ศ. ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช, ศ. ดร.สมบูรณ สุขสําราญ, ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ, ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=