2701_2074

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า กลยุทธ์ และ ยุทธศาสตร์ มีความหมายต่างกันอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความทั้ง ๒ คำ ดังนี้ คำว่า กลยุทธ์ เป็นคำนาม หมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม หรือ วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ หรือเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ ส่วน คำว่า ยุทธศาสตร์ ถ้าเป็นคำนามจะมีความหมายว่า วิชาว่าด้วย การพัฒนาและการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยาม สงคราม แต่ถ้าเป็นคำวิเศษณ์ จะมีความหมายว่า ที่มีความสำคัญ ทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตาม ความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม เช่น จุดยุทธศาสตร์ ในทางเศรษฐศาสตร์ คำว่า กลยุทธ์ และ ยุทธศาสตร์ จะมี ความหมายเหมือนกัน ซึ่งทั้ง ๒ คำ เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษา อังกฤษว่า strategy หมายถึง แนวทางในการดำเนินงานและ ขอบเขตการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวของ องค์กร เกิดจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ อันประกอบด้วย เป้าประสงค์ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ แนวทาง การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวซึ่งเรียกว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ และแนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโดยกระบวนการทำแผนกลยุทธ์จะเน้นการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ กลยุทธ์จะเป็นแนวทางใน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่มิได้คาดหมายไว้ ถาม คำว่า จุดประสงค์ วัตถุประสงค์ และ จุดหมาย ว่ามีความ หมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คำว่า จุดประสงค์ และ วัตถุประสงค์ เป็นคำนามและมีความหมาย เหมือนกันคือ ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, วัตถุประสงค์ ของมัธยมศึกษาก็เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็นและ มีคุณธรรม คำว่า จุดหมาย เป็นคำนาม หมายถึง จุดหรือสภาวะที่ต้อง พยายามไปให้ถึง หรือหมายถึงจุดหรือสภาวะที่ตั้งใจจะให้ บรรลุถึง เช่น การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย หรือ คนเรามีความสุขเป็นจุดหมายในชีวิต หรือใช้ว่า จุดหมาย ปลายทาง ก็ได้ ถาม คำว่า การทำพืชสวน ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าอะไร ตอบ ตรงภาษาอังกฤษ คำว่า market-gardening ซึ่งนิยมใช้กันใน อังกฤษ หรือตรงกับคำว่า truck farming ซึ่งนิยมใช้ใน สหรัฐอเมริกา

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=