2700_2984

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๔ กันยายน ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 **ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับพระบรม- ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ *** พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์  เกษมศรี กรรมการวิชาการ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล   ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางวิจินตน์ ภาณุพงศ์  ภาคี สมาชิก สำนักศิลปกรรม นายธวัช ปุณโณทก  กรรมการวิชาการ นางสาววิพุธ โสภวงศ์  กรรมการวิชาการ ได้รับคัดเลือกเป็น ปูชนีย- บุคคลด้านภาษาไทย และ นายสนิท บุญฤทธิ์  กรรมการวิชาการ ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ *** เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถานจัด แถลงข่าวการประชุมนานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจัดงาน โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการจัดการประชุมฯ เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ ศ. ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการของ องค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรม ดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๔๕ หรือ ๕๐๓๑ หรือทาง www.ri-inter-conf-2011.org “...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญ ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=