2700_2984

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า มหาภิเนษกรมณ์ อ่านว่าอย่างไร ตอบ อ่านว่า มะ-หา-พิ-เนด-สะ-กฺรม ถาม คำว่า บุคลาธิษฐาน อ่านว่าอย่างไร ตอบ คำว่า บุคลาธิษฐาน อ่านว่า บุก-คะ-ลา-ทิด-ถาน หรือ บุก-คะ-ลา-ทิด-สะ-ถาน ถาม คำว่า พืชมงคล และคำว่า ฉัตรมงคล อ่านว่า อย่างไร ตอบ คำว่า บุคลาธิษฐาน อ่านว่า พืด-ชะ-มง-คน หรือ พืด-มง-คน ส่วนคำว่า ฉัตรมงคล อ่านว่า ฉัด-ตฺระ-มง-คน ถาม วารดิถี กับ วาระดิถี คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ วารดิถี ถาม คำใดเขียนถูกต้องระหว่าง สารทุกข์สุกดิบ กับ สาร ทุกข์สุขดิบ ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ สารทุกข์สุกดิบ ถาม ความหมายของคำว่า กำนัน และ กำนัล แตกต่างกัน อย่างไร ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุคำว่า กำนัน เป็นคำนาม หมายถึง ผู้ป้องกัน, ผู้รักษา, ผู้ดูแล ในทางกฎหมายจะหมายถึง ตําแหน่ง พนักงาน ฝ่ายปกครองซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปกครอง ราษฎรที่อยู่ในเขตตําบล ถ้าเป็นคำกริยา จะหมายถึง กัน, ถือ. ส่วนคำว่า กำนัล เป็นคำกริยา หมายถึง ให้ ของกันด้วยความนับถือ. ถาม คำว่า acting, cut, scene, go on และ lift ใช้ทับ ศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า แอกติง, คัต, ซีน, โกออน และ ลิฟต์ ถาม คำว่า pick up, chock up, sound, mouth, Sigmund Freud และ Beethoven Ludwig Van ใช้ทับศัพท์ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า พิกอัป, โช้กอัป, ซาวนด์, เมาท์, ซิกมุนด์ ฟรอยด์ และ เบโทฟาน ลุดวิก ฟาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=