2699_7841

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน สมบัติอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำ ชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยทุกคนควรรักหวงแหน และร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งการพูด อ่าน เขียน และร้องเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายผู้รักภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ก่อนจัดงานในวันดังกล่าว ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๔ ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาด้วย *** เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ และวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการพัฒนาที่ยั่ง ยืนและเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้ มี ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิด การประชุม และร่วมอภิปรายเรื่อง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในงานมี ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาโครง การตามพระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บรรยายเรื่อง อนาคตของ GMO ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการครั้งนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช- พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ แล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และเพื่อประมวลปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อประมวลข้อเสนอแนะสำหรับความยั่ง ยืนในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา ประเทศได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายเรื่อง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำ เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ ยั่งยืน หรือเรื่อง เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับภาคขนส่ง ทั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทั้งราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และนักวิชาการจากหน่วย งานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งยังมีการออกบูทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือซีเมนต์ไทย (SCG) และราชบัณฑิตยสถาน ก่อนการจัดงานได้จัด แถลงข่าวการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ไป เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๕๕ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็น

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=