2699_7841

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๔๐ น. ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัด งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขึ้น ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของ วันภาษาไทยแห่งชาติ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ในช่วงเช้ามี การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี การเสวนา “วันภาษาไทยแห่งชาติ” หัวข้อ “ภาษาไทย...ภาษาเพลง” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) และ นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) และมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อารัมภีร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในช่วงบ่ายมี การประชันความสามารถในการใช้ภาษาไทยและการแข่งขัน ตอบปัญหา หัวข้อ “สนุกกับภาษาไทย” (อุ่นเครื่องเรื่องภาษาไทย นานาทัศนะเกี่ยวกับภาษาไทย การเล่นสักวา และประชันกลอน) วิทยากร คือ นายอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และ นางชมัยภร แสงกระจ่าง (ไพลิน รุ้งรัตน์) ผู้ดำเนินรายการคือ รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษา ไทยแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน จึงได้จัด งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน ขึ้น ภายใต้โครงการหลักคือ โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ราชบัณฑิตยสถานดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ วัตถุประสงค์ของการจัดงานวัน ภาษาไทยแห่งชาติครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ แล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนในชาติให้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง และส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็น “...การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ ความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย...” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=