2697_7770

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** ในการประชุม 85 th General Assembly Brussels ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ของ Union Acadé mique Internationale (UAI) หรือ International Union of the Academies (IUA) ซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่และเป็นหนึ่งในองค์การ ปราชญ์ระหว่างประเทศที่มั่นคง มีสมาชิก ๖๒ ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกา สมาชิกได้ออกเสียง (vote) เป็น เอกฉันท์ยอมรับราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ ๖๓ ของ Union Acadé mique Internationale (UAI) ผลที่ ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของ UAI คือ ๑. เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสถาบันทางวิชาการระดับสมองของประเทศกว่า ๑๑๐ สถาบันจาก ๖๒ ประเทศ ๒. ได้รับความร่วมมือ ประสานงาน พบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์แต่ละด้านของปรัเทศสมาชิกจำนาน ๖๒ ประเทศ ๓. มีการร่วมมือการศึกษา วิจัย ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ทั้งงานวิจัยกลุ่ม และงานวิจัยรายบุคคล ๔. มีโอกาสได้พบปะหารือกันระหว่างสมาชิกในการประชุมประจำปีของ UAI ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น คือ ครั้งที่ 86 th General Assembly ณ กรุง นิวเดลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย และครั้งที่ 87 th General Assembly ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ประเทศเยอรมนี ๕. ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อได้โดยตรงไปยังสมาชิกของ UAI ตามรายชื่อสมาชิกที่ใน ประเทศสมาชิกเดินทางผ่านประเทศนั้นได้ เพื่อพบปะ หารือ สนทนาทางวิชาการ ศึกษา วิจัย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ตามรายชื่อขององค์ที่เป็นสมาชิก “ ...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มี อันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทย รอดพ้นอันตราย... ” “ ...ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริต เสียเอง... ” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=