2697_7770

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า พระเมรุ, เมรุมาศ อ่านว่าอย่างไร ตอบ คำว่า พระเมรุ อ่านว่า พระ-เมน ส่วนคำว่า เมรุมาศ อ่านว่า เม-รุ-มาด ถาม คำว่า download ใช้ศัพท์บัญญัติว่าอย่างไร ตอบ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของราช- บัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ download โดยใช้เป็น คำทับศัพท์ว่า ดาวน์โหลด. ถาม คำว่า บั้งไฟ หรือ บ้องไฟ คำใดใช้ถูกต้อง และมีลักษณ- นามว่าอย่างไร ตอบ ใช้ได้ทั้ง บั้งไฟ และ บ้องไฟ ลักษณนามใช้ว่า บั้ง หรือ บ้อง ก็ได้ แต่ถ้าใช้ว่า ลูก หมายถึงบั้งไฟหรือบ้องไฟที่ จุดแล้ว. ถาม ลักษณนามของ แม่ชี คืออะไร ตอบ ลักษณนามของแม่ชีคือ คน ถาม คำว่า มติมหาชน ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าอะไร ตอบ คำว่า มติมหาชน ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า public opinion ถาม สำนวน น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย มีความ หมายว่าอย่างไร ตอบ สำนวน น้ำร้อนปลาเป็น และ น้ำเย็นปลาตาย เป็น สำนวนที่มีความหมายแตกต่างกัน โดยสำนวน น้ำร้อน ปลาเป็น หมายถึง คำพูดที่ตรงไปตรงมาฟังไม่ ไพเราะเป็นการเตือนให้ระวังตัว แต่ไม่เป็นพิษเป็น ภัย , ส่วนสำนวน น้ำเย็นปลาตาย หมายถึง คำพูดที่ ไพเราะอ่อนหวานทำให้ตายใจ อาจเป็นโทษเป็นภัย ได้ . แต่ทั้ง ๒ สำนวนมักพูดเข้าคู่เป็น น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย. ถาม การใช้ เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) มีหลักการใช้อย่างไร ตอบ เครื่องหมายไม้ยมก หรือ ยมก รูปเครื่องหมายคือ ๆ ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือประโยค เพื่ออ่านคำ วลี หรือ ประโยคนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง การเขียน เครื่องหมาย ไม้ยมก หรือ ยมก ให้เว้นวรรคทั้งหน้า และหลัง เครื่องหมาย ไม้ยมก ๑ วรรค เช่น เด็ก ๆ กำลังเล่น เกม.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=