2694_6723

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๓๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ISSN 0857-7064 *** เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประวัติ ราชบัณฑิตยสถาน ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับราชบัณฑิตยสถาน โดย ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้ลงนาม ท่ามกลางสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รอง เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับราชบัณฑิตยสถาน ครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความ ร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน กล่าวคือ ประการแรก สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันในสหวิทยสาขา เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาใน เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และพลังงาน ตลอดจน การวิจัยร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยราชบัณฑิตยสถานจะให้ความร่วมมือด้านผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะ สนับสนุนในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย ประการที่ ๒ สนับสนุนให้ราชบัณฑิตยสถานเป็นคลังความรู้ของชาติ โดยใช้ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ความรู้จากการวิจัยของ วช. และหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประการที่ ๓ ส่ง เสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิของราชบัณฑิตยสถานมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นพันธกิจของ วช. โดยเฉพาะด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของ ประเทศ การประเมินผลโครงการวิจัย การพิจารณาโครงการวิจัย และการติดตามกำกับการวิจัยให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ความ ร่วมมือดังกล่าวมีผลร่วมกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี *** เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน ได้จัด อบรม เรื่อง “เบิกจ่ายอย่างไรไม่ให้ผิดจริยธรรมและกฎหมาย” ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับหลักจริยธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=